Odwyk

ODWYK

Odwyk w naszym ośrodku trwa 28 dni, przez cały czas trwania pobytu osoba przebywa na zwolnieniu chorobowym. Leczenie odwykowe obejmuje badanie psychiatryczne, terapię odwykową i terapię farmakologiczną. Aby dostać się na odwyk do naszego ośrodka wystarczy zadzwonić aby uzyskać aktualne informacje na temat dostępności wolnych miejsc oraz ustalić termin przyjazdu.

 Niektóre ośrodki odwykowe wymagają, aby osoba kwalifikowana do przyjęcia w momencie przyjazdu była trzeźwa, ponieważ nie wykonują odtrucia alkoholowego lub narkotykowego. W naszym ośrodku przyjmujemy również osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jednak przez przystąpieniem do terapii odwykowej muszą odbyć detoks alkoholowy lub narkotykowy, który trwa z reguły od 1 do 2 dni, co wydłuża całkowity czas leczenia odwykowego do 29-30 dni.

ODWYK ALKOHOLOWY

Odwyk alkoholowy w naszym ośrodku składa się z leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, czyli odtrucia organizmu z alkoholu popularnie zwanego detoksem oraz z terapii odywkowej. Koncentruje się ona głównie na obszarach bezpośrednio związanych z mechanizmami uzależnienia. Celem jej jest wywołanie u pacjentów zmiany zachowań, czyli przede wszystkim:

 1. uzdrowienia procesów emocjonalnych, charakteryzujących się sztywnymi schematami reagowania emocjonalnego,
 2. nauczenia ich radzenia sobie z pragnieniem picia alkoholu w trudnych sytuacjach, podwyższenia ich odporności na cierpienie, 
 3. monitorowania własnych procesów umysłowych w celu rozpoznawania i korygowania nałogowej logiki,
 4. utrzymywania abstynencji, unikania ryzykownych sytuacji i wypracowania konstruktywnego sposobu funkcjonowania w życiu.

ODWYK ALKOHOLOWY CENA

Odwyk alkoholowy i cena są zależne od wybranego przez pacjenta pokoju, w jakim chciałby być zakwaterowany, czyli 1, 2, 3, 4 – osobowego. W naszym ośrodku cena za odwyk alkoholowy kształtuje się pomiędzy 6, a 9 tys. za 28 dni pobytu i zależy nie tylko od wyboru pokoju, ale również od wybranego trybu. Do wyboru jest dzienny, czyli ambulatoryjny lub stacjonarny, czyli odwyk zamknięty. Dla osób chętnych do skorzystania z naszego odwyku alkoholowego cena jest korzystniejsza niż w innych ośrodkach. Proszę porównać. Możemy dodać, że metody leczenia są wszędzie podobne. Oferujemy szeroki wybór pokoi od jedno do kilkuosobowych wyposażonych w łazienki, TV i Wi-Fi.

ODWYK NARKOTYKOWY

odwyk narkotykowy podobnie jek powyżej składa się z detoksu narkotykowego oraz terapii odwykowej. Skupia się ona na zrozumieniu przez pacjentów natury mechanizmów ich uzależnienia i wywołania u nich chęci zmiany postaw, przez:

 1. zwiększenie zdolności rozpoznawania własnych uczuć,
 2. wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie z chęcią zażywania narkotyków i tolerancją na monotonię,
 3. poprawienie pracy umysłu przez zrozumienie zniekształceń myślowych,
 4. wytrwania w abstynencji, unikania sytuacji wyzwalających głód narkotykowy i naucznie radzenia sobie z problemami życiowymi na trzeźwo.

TERAPIA ODWYKOWA

Najważniejszą kwestią leczącą w terapii odwykowej jest relacja terapeutyczna, która:

 • Rozpoczyna proces zmiany u osoby uzależnionej
 • Pomaga w uznaniu przez pacjenta własnego uzależnienia i powstrzymaniu się od picia czy zażywania
 • Rozbraja u niego mechanizmy uzależnienia
 • Uczy pacjenta jak ma radzić sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym i nawrotami
 • Wspiera rozwiązywanie problemów osobistych pacjenta

Terapię odwykową można podzielić na następujące etapy:

 1. Wstępna diagnoza, czyli rozpoznanie problemów z piciem czy zażywaniem z perspektywy pacjenta
 2. Wstępna mapa problemów i opracowanie ogólnego planu dalszej terapii odwykowej
 3. Diagnoza problemowa, czyli rozumienie problemów z perspektywy terapeuty
 4. Wybór i sformułowanie problemów do planu terapii odwykowej
 5. Ułożenie celów i zadań do planu terapii odwykowej
 6. Monitorowanie realizacji planu i ewentualna modyfikacja programu leczenia odwykowego
 7. Diagnoza po zakończeniu programu leczenia odwykowego i układanie „planów na wyjście”

Terapia odwykowa to całościowy model prawidłowego postępowania terapeutycznego, opartego na podejściu uwzględniającym czynniki społeczne i interpersonalne. Przez cały czas terapii odwykowej, terapeuci pracują nad obniżeniem pozytywnej wartości alkoholu czy narkotyków u pacjentów. Celem terapii jest rozwijanie zachowań alternatywnych dla picia lub zażywania, eliminowanie z otoczenia czynników zagrażających w celu zwiększenia szans na trzeźwość, indywidualizowanie celów terapeutycznych, podtrzymywanie i wspomaganie pozytywnych zmian w życiu oraz tworzenie systemu oceny postępów pacjenta.

PRYWATNY ODWYK

Prywatny odwyk, ponieważ jest płatny, to powinien spełniać wyższe standardy leczenia, zakwaterowania, wyżywienia, a także lepiej traktować pacjentów niż placówka publiczna. Na najwyższym poziomie powinna być akceptacja, życzliwość i zrozumienie całego personelu dla psychologicznych problemów i fizycznych dolegliwości pacjenta.

Prywatny odwyk powinien przede wszystkim gwarantować szybkie przyjęcie na terapię, ponieważ jak ogólnie wiadomo w publicznych ośrodkach długo się czeka na przyjęcie, a motywacja do leczenia u osoby uzależnionej wraz z upływającym czasem szybko maleje.

Prywatny odwyk zasadniczo zawiera następujące cele:

 1. Przerwanie kontaktu z alkoholem, narkotykiem u osoby uzależnionej
 2. Zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji od picia, zażywania przez osobę uzależnioną.
 3. Usunięcie zaburzeń i rozwiązanie problemów osobistych uzależnionego
 4. Poprawa zdrowia psychicznego uzaleznionego

PRYWATNY ODWYK CENA

Prywatny odwyk i cena za leczenie w naszm ośrodku może się wahać od 6 do 9 tys. zł w zależności od standardu pokoju wybranego przez pacjenta:

 • Prywatny odwyk z najdroższym pobytem w pokoju 1-osobowym - cena wynosi 9 tys. zł
 • Prywatny odwyk w nieco tańszym pokoju 2-osobowym - cena opiewa na 8 tys. zł
 • Prywatny odwyk jeszcze tańszy niż powyższe jest w pokoju 3-osobowym - cena to 7 tys. zł
 • Prywatny najtańszy odwyk jest w pokoju 4-osobowym na poddaszu – cena 6 tys. zł
 • Detoks (pobyt do wytrzeźwienia) przed terapią to koszt 800 zł za dobę
 • Kroplówka osobno płatna 200 zł za sztukę
 • Prywatny odwyk 28-dniowy dzienny bez zakwaterowania - cena 4,5 tys. zł

Z kosztów dodatkowych jest badanie lekarskie 240 zł. Lekarz wystawia zwolnienie chorobowe na cały czas terapii oraz przepisuje leki i zleca badania.

PRYWATNY OŚRODEK ODWYKOWY

Prywatny ośrodek odwykowy to zorganizowana prywatna, czyli niepubliczna placówka zajmująca się profesjonalnym leczeniem odwykowym, czyli uzależnienia od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu itp. Prywatny ośrodek odwykowy zatrudnia specjalistów zajmujących się leczeniem: lekarzy psychiatrów, terapeutów uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, a nawet pielęgniarki.

Różnica między prywatnym ośrodkiem odwykowym, a publicznym tzw. NFZ-owskim polega na finansowaniu pobytu pacjentów. Prywatny ośrodek odwykowy pobiera od pacjentów opłaty za pobyt, a publiczny ośrodek odwykowy nie, ponieważ za ich leczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak warunki pobytu, zakwaterowania, wyżywienia oraz sposób traktowania pacjentów przez personel często pozostawiają wiele do życzenia. Ogólnie rzecz biorąc prywatny ośrodek odwykowy powinien spełniać wyższe standardy.

Najważniejszym celem pracy na pierwszym etapie powinno być zmotywowanie pacjenta do podjęcia leczenia i przyjęcia warunków terapii. Rozmowa powinna być tak prowadzona, aby pacjent dostrzegł ewentualne korzyści z pracy nad sobą. Ważne jest odniesienie się do aktualnych kłopotów osobistych pacjenta i trudnych sytuacji życiowych wynikających z picia alkoholu lub zażywania narkotyków. Istotnym na tym etapie jest wzbudzenie chęci do szczerej rozmowy. Terapeuta nie powinien rezygnować z konfrontowania pacjenta, jednak powinien czynić to w sposób ostrożny i niezagrażający aby pokazać pacjentowi, że terapia może dać mu szansę na przerwanie błędnego koła, jednak warunkiem koniecznym będzie zgoda na pobyt w ośrodku i utrzymanie abstynencji.

Co, gdy pacjent zdecyduje się na pozostanie w ośrodku odwykowym?

Prywatny ośrodek odwykowy stosuje różne modele terapii, a główne z nich są oparte na teorii uczenia się. Wynika ona z założenia teoretycznego, że jeżeli osoba piła alkohol czy zażywała narkotyki  w reakcji na stres, to z czasem wyuczyła się tego, czyli przywykła, a więc trzeba ją tego oduczyć, czyli pomóc jej odwyknąć.

Patologiczne picie czy zażywanie jest rozumiane jako prosty nawyk wzmacniany przez fizjologiczne reakcje na alkohol lub narkotyk. Zatem dużą wagę przykłada się do poszukiwania związku między nawykowym piciem lub zażywaniem, a sytuacjami stresowymi. Obowiązuje teoria, że redukcja napięcia wewnętrznego w sytuacji lęku następuje poprzez wypicie alkoholu, które z kolei warunkuje głód alkoholu przy ponownym wystąpienia zagrażającego sygnału, czyli lęku lub stresu.

Podczas pobytu w prywatnym ośrodku odwykowym pacjenci uczą się eliminacji nawyku picia alkoholu lub zażywania narkotyków ze swojego życia przez regularne pisanie dzienniczków uczuć i głodu, uczą się warunkowania rekcji o niższym poziomie stresu czy lęku. Nabywają zdolność samopoznania, aby umieli określić bodźce wywołujące napięcie oraz głód alkoholowy lub narkotykowy. Prowadzony jest też trening asertywności i ćwiczenie zachowań abstynenckich, aby dzięki nim lepiej radzili sobie z odmawianiem picia alkoholu czy zażywania narkotyków.

Odwyk
Odwyk
Odwyk