Odwyk

Odwyk

Co to znaczy odwyk?

Odwyk jest popularną definicją opisującą leczenie odwykowe, terapię odwykową, terapię uzależnień lub leczenie uzależnień. Słowo odwyk pochodzi od słowa odwyknąć, czyli odzwyczaić się np. od picia alkoholu lub zażywania narkotyków itp. i jest antonimem słowa przywyknąć, przyzwyczaić się. 

Odwyk co to jest? 

Odwyk jest potocznym określeniem oduczenia osoby od nałogowego picia alkoholu, zażywania narkotyków przy pomocy określonych metod i technik terapeutycznych mających na celu zmianę nieprawidłowych przekonań osoby uzależnionej, w ślad za którymi powinny iść zmiany w jej zachowaniu, czyli utrzymywanie abstynencji od alkoholu, narkotyków. Odwyk wyrósł z nurtu behawioralnego w psychologii, który opisuje zjawisko warunkowania klasycznego, czyli uczenia się. Warunkowanie polega na tym, że bodziec warunkowy (widok, smak lub zapach alkoholu, narkotyku, emocje, cierpienie, czyli tzw. wyzwalacze głodu alkoholowego, narkotykowego) w wyniku skojarzenia go z bodźcem bezwarunkowym istotnym biologicznie (czyli de facto z głodem alkoholowym, narkotykowym), wywołuje reakcję warunkową, czyli zachowanie (picie alkoholu, zażywanie narkotyków). 

Odwyk jest specyficzną formą leczenia uzależnień. Osoby chore na uzależnienie różnią się od osób cierpiących na inne choroby tym, że negują fakt własnej choroby obawiając się rozstania z alkoholem czy narkotykami i aktywnie bronią się przed leczeniem. Celem odwyku i istotą strategii terapeutycznej jest odwoływanie się do tego co jest dla pacjenta zrozumiałe i ważne, czyli do jego kłopotów osobistych oraz towarzyszących przykrych stanów emocjonalnych. Zadaniem odwyku jest też rozbudzenie nadziei, że terapia pomoże mu w uwolnieniu się od tych kłopotów. Spotkania grupowe w ramach odwyku dostarczają pacjentowi możliwości dostrzeżenia podobieństw własnych kłopotów życiowych z innymi osobami uzależnionymi. 

Prywatny odwyk

Prywatny odwyk w prywatnym ośrodku odwykowym można podzielić na następujące etapy:

 1. Wstępna diagnoza czyli rozpoznanie problemów z perspektywy pacjenta
 2. Wstępna mapa problemów i opracowanie ogólnego planu dalszej terapii
 3. Diagnoza problemowa czyli rozumienie problemów z perspektywy terapeuty
 4. Wybór i sformułowanie problemów do planu terapii
 5. Ułożenie celów i zadań do planu terapii
 6. Monitorowanie realizacji planu i ewentualna modyfikacja programu
 7. Diagnoza po zakończeniu programu i układanie „planów na wyjście”

Prywatny odwyk analizuje wstępne mapy problemów pacjentów i pozwalają na wybranie najważniejszych obszarów do diagnozy problemowej. Ich ważność ocenia się ze względu na stopień zaburzenia i wpływ zaburzeń na zdolność do trzeźwego życia. Ważne są problemy aktualne, które mogą przyczynić się do nawrotu choroby. W trakcie przeprowadzania diagnozy problemowej terapeuta nie komentuje słów pacjenta, nie daje wskazówek terapeutycznych, nie podważa wypowiedzi, nie konfrontuje iluzji. Na ogół w każdej sferze pojawia się wiele problemów. Dokonuje się selekcji wg:

 1. Ważności problemu dla pacjenta w obecnej chwili
 2. Wpływu problemu n efektywność pracy terapeutycznej pacjenta
 3. Możliwością uzyskania sukcesów (choćby drobnych)
 4. Możliwością pracy nad tym problemem w grupie terapeutycznej

Ostateczne formułowanie problemów do planu terapii w prywatnym ośrodku odwykowym wymaga kompromisu pomiędzy sposobem spostrzegania problemów przez terapeutę i pacjenta. Po ustaleniu tematów do pracy, terapeuta decyduje o metodach. Wybierane są takie tematy, które można przełożyć na zachowania i sposób myślenia, a do ich rozwiązania potrzeba głównie czynności poznawczych i behawioralnych (takich jakie pacjent jest w stanie sam wykonać).

 • W ramach programu podstawowego nie można przepracowywać głębokich problemów emocjonalnych, odreagowywać traum czy rozpoznawać wewnętrznych konfliktów
 • Problemy i cele formułuje się w koncepcji poznawczej, zadania opisują konkretne działania behawioralne, które pacjent ma wykonać
 • Często, aby rozwiązać jeden problem należy zrealizować wiele celów, a do każdego celu kilka zadań.
 • Najważniejszym celem jest zawsze praca nad zmianą zaburzenia funkcjonowania rozpoznanego przez terapeutę
 • Zadania to czynności, które pacjent powinien wykonać, aby osiągnąć cel (często przeczytanie czegoś, sporządzenie notatek, pisemna odpowiedź na zadane pytanie, opis wydarzeń, sytuacji lub własnych odczuć, rozmowa z wybranymi osobami, wypełnienie ankiety, udział w treningu lub zajęciach terapeutycznych)
 • Wszystkie zadania po zrealizowaniu powinny być przedstawione i ocenione w grupie zadaniowej bądź w czasie spotkania z terapeutą prowadzącym
 • Na zakończenie konstruowania planu terapeuta ustala z pacjentem termin realizacji poszczególnych zadań
 • W placówkach stacjonarnych plan można wprowadzać od początku leczenia, w poradniach należy najpierw nawiązać dobry kontakt z pacjentem i popracować nad motywacją do leczenia (plan wprowadza się po okresie od kilku tygodni do trzech miesięcy)
 • Do wprowadzenia planu musi być zaplecze: materiały edukacyjne, kontakt ze środowiskami samopomocowymi itp.
 • Korzystne jest, kiedy pacjent realizuje zadania w innej grupie zadaniowej niż prowadzona przez terapeutę zadającego mu plan terapii.

Prywatny odwyk w klinice polega na leczeniu uzależnienia i zawiera następujące ogólne cele: 

 • Przerwanie kontaktu z alkoholem, narkotykiem, hazardem itp. 
 • Zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji od picia, brania, grania. 
 • Usuwanie zaburzeń i rozwiązywanie problemów osobistych. 
 • Poprawa zdrowia psychicznego. 

Prywatny odwyk zasadniczo opiera się na podejściu strategiczno-strukturalnym (systemowym). Oddziaływanie terapeuty ma na celu ingerencję w komunikację rodzinną i rozpościera się na cały system rodzinny pacjenta. Aby prywatny odwyk w klinice był skuteczny, musi nastąpić zaakceptowanie myślenia strategiczno-strukturalnego terapeutów przez pacjenta. Może to nastapić przez posługiwanie się strategicznymi dyrektywami w procesie terapii oraz zamierzone strukturalizowanie sytuacji terapeutycznych, które jednocześnie nie powinny powodować oporu u pacjenta. 

Prywatny odwyk od alkoholu polega na pracy terapeutycznej spełniającej następujące funkcje: 

 • Rozpoczyna proces zmiany u alkoholików. 
 • Pomaga w uznaniu własnego uzależnienia i powstrzymaniu się od picia. 
 • Rozbraja mechanizmy uzależnienia.
 • Uczy radzenia sobie z nawrotami.
 • Wspiera rozwiązywanie problemów osobistych pacjenta. 

Odwyk zamknięty dla alkoholików 

Prywatny odwyk zamknięty dla alkoholików rozpoczyna się od nawiązania wstępnego kontaktu, rozpoznania problemów życiowych i ich związku z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz wzbudzenia motywacji do zmiany i leczenia. Strategie stosowane podczas prywatnego odwyku zamkniętego dla alkoholików to: 

 • Konfrontowanie pacjenta z faktami destrukcji jego życia spowodowanej nadużywaniem alkoholu czy narkotyków. 
 • Rozpoznanie powiązań między problemami życiowymi i frustracją osobistych potrzeb z piciem, zażywaniem. 
 • Uświadamianie osobistego interesu pacjenta z uczestnictwa w odwyku dzięki możliwości zmniejszenia szkód i kłopotów życiowych, na skutek współpracy z terapeutą i wzbudzenia motywacji do wspólnego poszukiwania rozwiązań. 
 • Obniżanie obaw i niechęci pacjenta związanych z negatywną etykieta „alkoholik” czy „narkoman” oraz negatywną wizją odwyku poprzez informowanie o możliwościach pomocy. 
 • Wzbudzanie zaufania i nadziei poprzez prezentowanie profesjonalnej konkretności oraz akceptacji i szacunku dla pacjenta. 
 • Wstępne przygotowanie pacjenta do odbycia dłuższej drogi trzeźwienia wraz z terapeutą w celu znalezienia rozwiązań jego problemów. 

Odwyk dla alkoholików 

Punktem docelowym prywatnego odwyku dla alkoholików jest uznanie własnego uzależnienia i powstrzymanie się od picia. Terapia na prywatnym odwyku dla alkoholików jest skoncentrowana wokół tego tematu, tworzy fundamenty dla wszystkich kolejnych oraz dla całego procesu zdrowienia, dlatego jest on szczególnie ważny. Podstawowe zadania prywatnego odwyku dla alkoholików to: 

 • Zrozumienie uzależnienia i zasad terapii. 
 • Rozpoznanie i uznanie własnego uzależnienia. 
 • Uznanie bezsilności wobec alkoholu, narkotyków. 
 • Radzenie sobie z pragnieniem i głodem alkoholu/ narkotyków. 
 • Wycofywanie się z sytuacji wysokiego ryzyka. 
 • Poszukiwanie konstruktywnego wsparcia środowiskowego. 

Odwyk alkoholowy jak wygląda? 

Prywatny odwyk alkoholowy wygląda jak szkoła życia „na trzeźwo” i zawiera następujące cele pracy terapeutycznej: 

 • Uzyskiwanie przez pacjenta wiedzy o uzależnieniu i procesie zdrowienia w celu lepszego zrozumienia własnej choroby i zaangażowania we współprace z terapeutami. 
 • Tworzenie warunków do praktycznego zastosowania przez pacjenta uzyskanej wiedzy w celu zobaczenia i zrozumienia przejawów oraz uznania faktu własnego uzależnienia. 
 • Dostarczanie pacjentowi praktycznych wskazówek służących zapobieganiu „wpadkom” i dotyczących doraźnego radzenia sobie z pragnieniem i głodem alkoholowym/ narkotykowym. 
 • Inicjowanie i wspieranie pracy nad uznaniem przez pacjenta jego bezsilności wobec alkoholu/ narkotyków oraz odkrywanie nowego źródła motywacji i energii do pracy nad zmianą własnego życia. 
 • Przygotowanie i motywowanie pacjenta do wycofania się z sytuacji wysokiego ryzyka oraz poszukiwania i tworzenia konstruktywnego środowiska osobistego. 

Odwyk zamknięty 

W trakcie pobytu na prywatnym odwyku zamkniętym terapeuta powinien szybko docierać do tych zjawisk w życiu pacjenta, które mogą budować trwałą motywację do uczestnictwa w terapii. Są nimi przejawy destrukcji związanej z alkoholem/ narkotykami oraz trudności z zaspokajaniem przez pacjenta potrzeb. Rozpoznawanie destrukcji nie powinno być skierowane na zobowiązanie pacjenta, że nigdy już nie będzie pić, ale na pokazanie jak przebiega i rozwija się proces choroby. Ważne jest, aby podczas prywatnego odwyku zamkniętego pacjent najpierw zrozumiał chorobę i mechanizm jej działania, a dopiero później przygotował się do powstrzymania jej działania. Ważnym elementem tej strategii jest edukacja. Najważniejsze na prywatnym odwyku zamkniętym jest, aby pacjent uświadomił i zaakceptował fakt uzależnienia wraz z jego konsekwencjami, co determinuje konieczność stałego powstrzymywania się od picia i uczestnictwa w terapii. Szczególna w tym rola pracy nad paradoksem uznawania bezsilności i poddawania się zewnętrznym siłom oferującym pomoc w wyjściu z uzależnienia. 

Odwyk prywatnie

Ile trwa odwyk zamknięty?

Czas trwania odwyku zamkniętego wynosi od 28 do 56 dni w zależności od placówki odwykowej. Odwyk prywatnie trwa z reguły 28 dni, a publicznie 56. Różnica zasadniczo wynika tego, że NFZ finansuje pobyt pacjenta na oddziale maksymalnie do 56 dni, dlatego ośrodki przyszpitalne dopasowały swój program właśnie do tego okresu. Jednak odwyk prywatnie można przeprowadzić szybciej tj.wg modelu amerykańskiego 28-dniowego.

W początkowym okresie trwania odwyku prywatnego pacjenci uzależnieni często zmagają się z problemem izolacji i samotności, dlatego szczególnego znaczenia nabywa sprawa budowania więzi z grupą pacjentów oraz terapeutami. Poza tym na pierwszym etapie trwania odwyku prywatnego uczy się pacjentów zrozumienia zasad pobytu na terapii zamkniętej wyjaśniając na czym polega jej istota. 

Odwyk dla alkoholików 

Zasady pobytu na odwyku prywatnie tak samo jak publicznie to: abstynencja, aktywne uczestnictwo, praca nad sobą, przyjmowanie i dawanie pomocy. Ważnym elementem odwyku prowadzonego prywatnie jest też nauka pacjentów rozpoznawania i radzenia sobie z pragnieniem picia/ zażywania, wzmacnianie odporności na cierpienie, uczenie się sposobów obniżania napięcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. 

Praca nad uznawaniem bezsilności wobec alkoholu jest celem odwyku dla alkoholików. Istotnym elementem uznania bezsilności jest rozpoznanie klęski życiowej, osobistej porażki i zdanie sobie sprawy z własnego upadku. Praca nad bezsilnością to przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę, jaką w życiu odgrywa przekonanie o własnej mocy, dostrzeganie błędów i słabości oraz poszukiwanie sposobu radzenia sobie z własnymi ograniczeniami.

Odwyk prywatnie może polegac równiez na zastosowaniu metody OPT (Osobistego Programu Terapii). Oto jego zalety:

 • OPT pozwala zindywidualizować podejście, dzięki temu zwiększyć skuteczność oddziaływań.
 • OPT wspomaga terapię grupową, daje też miejsce na pracę nad indywidualnymi problemami.
 • Intensyfikuje też oddziaływania, zwiększa czas pracy pacjenta.
 • Jest to plan będący uzupełnieniem całościowej strategii psychoterapii.

Odwyk prywatnie zakłada, że korzystne dla efektywności terapii jest stworzenie pacjentowi okazji do samodzielnej pracy nad niektórymi jego trudnościami. Rolą terapeuty jest dokładne rozpoznanie tych trudności i dostarczenie pacjentowi jasnych, konkretnych wskazówek prowadzących do ich rozwiązania. Terapeuta konstruuje OPT w następujący sposób:

 • Rozpoznaje kłopoty pacjenta i wspólnie z nim ustala problemy do OPT.
 • Określa, co będzie rozwiązaniem tych problemów, czyli wyznacza cele do pracy nad nimi.
 • Do celów dopasowuje konkretne działania, które pozwolą je osiągnąć. Działania te są zapisywane w OPT i proponowane pacjentowi w formie zadań do wykonania. Ustala kolejność i terminy realizacji tych zadań.

Pacjent na odwyku prywatnie realizuje zadania sam lub z innymi pacjentami, a terapeuta tylko monitoruje realizację tych zadań i poszerza plan o kolejne zadania do zrealizowania. Najważniejszym celem OPT jest nauczenie pacjentów nowego, odpowiedzialnego sposobu podchodzenia do trudności. Ważny cel polega na umożliwieniu pacjentowi wzięcia odpowiedzialności za własne leczenie. Kolejnym celem jest stworzenie pacjentom okazji do pracy nad ich indywidualnymi problemami. Dzięki OPT można zróżnicować zadania terapeutyczne dla każdego pacjenta w następujących obszarach: Sytuacja życiowa, specyfika uczestniczenia w terapii, specyfika funkcjonowania mechanizmów uzależnienia, cechy osobowości, inteligencja, umiejętności intra- i interpersonalne, problemy osobiste, zdrowie somatyczne.

Odwyk prywatnie określa pacjentom wybór problemów do pierwszego OPT.

Podstawowym kryterium jest zdolność pacjenta do uczestniczenia w terapii. Obowiązkiem terapeuty jest przyjrzenie się sytuacji życiowej pacjenta (często jest ona uniemożliwiająca życie w trzeźwości) i pomóc pacjentowi w realistycznym przyjrzeniu się problemom i zwiększeniu jego zdolności do poszukiwania skutecznych rozwiązań. W pierwszej fazie pobytu na odwyku prywatnie przeważnie dotyczy mechanizmów uzależnienia, zwiększania wiedzy o uzależnieniu i dokonywania autodiagnozy. Początkowo zadania dotyczą zdobywania wiadomości (czytanie, wypełnianie ankiet, zajęcia edukacyjne).

Ośrodki odwykowe prywatne z reguły OPT stosują w intensywnej i pogłębionej fazie terapii. W miarę postępu psychoterapii powinno pojawiać się coraz więcej treści dotyczących sytuacji życiowej pacjenta i jego problemów osobistych. Kiedy celem terapii staje się zmiana zachowań i sposobu myślenia, aby przez rozbrajanie mechanizmów uzależnienia dojść do rozwiązania problemów osobistych, zadania w OPT powinny się do tego stosować. Pacjenci ćwiczą określone umiejętności, piszą o swoich problemach i trenują nowe sposoby ich rozwiązywania.

Alkoholik na odwyku

Alkoholik na odwyku prywatnie ma zapewnione monitorowanie realizacji i modyfikacji OPT. Ważną rolę pełni grupa zadaniowa, która może zaliczyć dane zadanie lub nie. Terapeuta czuwa, aby krytyka była konstruktywna, a nie stałą się atakiem. W trakcie indywidualnych spotkań z terapeutą pacjent realizujący OPT omawia z nim trudności, zaliczenia bądź ich brak. Terapeuta nieustannie diagnozuje aktualny stan pacjenta. Nawrót zawsze traktowany jest jako sprawa priorytetowa, wpisuje wtedy w OPT dodatkowy problem – wystąpienie nawrotu choroby.

Alkoholik po odwyku

Alkoholik po odwyku prywatnie wymaga sprawdzania skuteczności OPT przez terapeutę i badania swojego stanu po zrealizowaniu OPT. W miarę postępu terapii należy wracać co jakiś czas do diagnozowania. W diagnozie sprawdzającej należy skupić się głównie na jakoś wykonywania przez pacjenta zadań i na sposobie zbliżania się do rozwiązania problemów. Najważniejsze jest stałe monitorowanie terapii i ewentualne modyfikowanie OPT. Po zakończeniu każdego etapu terapii można zrobić szerszą diagnozę problemową umożliwiającą ocenę dotychczasowych osiągnięć pacjentowi terapeucie.

Ile kosztuje odwyk?

Koszt odwyku prywatnie jest zależny od cennika ośrodka i kształtuje się pomiędzy kwotą kilku, a kilkunastu tys. zł za 4-tygodniowy pobyt. W kosztach odwyku zawiera się zakwaterowanie, wyżywienie oraz psychoterapia. Cena za odtrucie alkoholowe, narkotykowe z reguły nie jest doliczana do kosztu odwyku.

Jak wysłać alkoholika na odwyk prywatnie?

Aby wysłać alkoholika na odwyk prywatnie tak samo jak publicznie należy go do tego zachęcić, namówić lub w ostateczności zmusić. Aby zachęcić alkoholika do wyjazdu na odwyk można wybrać moment, gdy będzie np. na tzw. kacu po ciągu alkoholowym. Gdy będzie się źle czuł, będą się mu trzęsły ręce to chętniej zgodzi się na odwyk. Aby wysłać alkoholika na odwyk można również spróbować namówić go do tego wspólnie z rodziną. Procedura nazywa się interwencja wg Johnsona i jest ona umieszczona na naszej stronie w zakładce blog. Aby zmusić alkoholika na odwyk należy zgłosić go do Komisji. Procedura przymusowego leczenia została opisana poniżej w akapicie - przymusowe leczenie odwykowe.

Ile trwa odwyk od alkoholu?

Czas trwania prywatnego odwyku od alkoholu zależy od tego czy osoba przyjeżdża na odwyk trzeźwa, czy trzeba ją poddać detoksykacji. Jeżeli osoba wymaga odtrucia alkoholowego to czas trwania odwyku się wydłuża. Sam detoks (odtrucie alkoholowe) w ramach odwyku może trwać od jednego do nawet 10-ciu dni w zależności jak długo osoba piła alkohol w ciągu. Po zakończeniu odtrucia lub gdy osoba przyjeżdża trzeźwa, czas trwania odwyku wynosi w prywatnych ośrodkach odwykowych 28 dni, a w placówkach publicznych 56 dni.

Odwyk Kraków 

Zapraszamy osoby na odwyk z miast: Kraków, Rzeszów, Kielce, Lublin oraz innych.

Odwyk ile trwa?

Odwyk prywatnie trwa 28 dni lub dłużej. Wynika to z tego, że prywatne ośrodki odwykowe pracują wg amerykańskiego intensywnego modelu leczenia uzależnień Minnesota, gdzie program terapii uzależnień jest rozłożony właśnie na 28 dni.

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe zapoczątkował Szpital Psychiatryczny w Willmar w USA jeszcze w 1949 roku. Była to pionierska placówka, w której stosowano nowe i eksperymentalne metody leczenia odwykowego alkoholików. Leczenie odwykowe prowadzono wg modelu Minnnesota.  

Leczenie odwykowe alkoholizm 

Leczenie odwykowe alkoholizm traktowało jako chorobę polegająca na utracie kontroli nad piciem, wynikającą z patologicznego pragnienia alkoholu. Wierzono, że u podłoża alkoholizmu leży zależność chemiczna podobna u wszystkich uzależnionych (także od innych substancji), która powinna być leczona jako choroba „bez winy”, a nie karana.  Leczenie odwykowe alkoholizm rozumiało jako chorobę chroniczną, rządzącą się własnymi prawami o dwóch podstawowych poziomach: nałogowym zachowaniu i problemach psychologiczno-społecznych, wzajemnie ze sobą powiązanych 

Wstępna motywacja do leczenia odwykowego alkoholizmu nie jest konieczna, jednak zaprzeczanie jest symptomem choroby. 

Ile trwa leczenie odwykowe?

 • 28 dni trwa leczenie odwykowe w prywatnych ośrodkach. Program terapii bazuje na amerykańskim modelu Minnesota.
 • 56 dni trwa leczenie odwykowe w publicznych ośrodkach i program terapii również powstał w oparciu o model Minnesota.

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe (po detoksykacji) składa się z dwóch części: ogólnej i zindywidualizowanej. Spotkania z osobistym doradcą – niepijącym alkoholikiem, a razie potrzeby współpraca ze specjalistą. 

Celem leczenia odwykowego powinna być pomoc uzależnionym w radzeniu sobie z chorobą przy jednoczesnej akceptacji ich ograniczeń. Wymagana była pełna abstynencja od alkoholu. Filozofia i doświadczenie AA dało ważne wskazówki do leczenia odwykowego. Aby leczenie odwykowe było skuteczne należy w zespole zatrudniać różnych specjalistów, dlatego wprowadzono ściśle kontrolowane środowisko terapeutyczne. Leczenie odwykowe wymaga wprowadzenia gwałtownej zmiany w życiu pacjenta w czasie ok. 60 dni pobytu w ośrodku odwykowym. Tworzono małe i zadaniowo ukierunkowane grupy oraz prowadzona była systematyczna działalność edukacyjna. 

Leczenie odwykowe alkoholików 

Leczenie odwykowe alkoholików wg programu Minnesota to:

 1. Zaakceptowanie przez pacjentów, że cierpią na chroniczną i postępującą chorobę, że utracili zdolność kontroli nad swoim życiem oraz że nie ma skutecznego sposobu na wyleczenie z tej choroby, a więc jedynym wyjściem jest całkowita abstynencja. 
 2. Zrozumienie, że szansę na wyzdrowienie, rozumiane jako utrzymanie trzeźwości, ma tylko ta część pacjentów, która zaakceptuje realność utraty kontroli i będzie wierzyć w Siłę Wyższą, pomagającą tym, których wola została osłabiona przez alkoholizm. 

Osiąganie tych celów dokonuje się poprzez realizację zadań w sferze poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. 

Leczenie odwykowe zamknięte 

Leczenie odwykowe zamknięte w naszym ośrodku nie polega na całkowitym zamknięciu i odizolowaniu pacjentów uzależnionych od świata zewnętrznego. Przez pierwszy tydzień pobytu pacjentów uzależnionych obowiązuje zakaz wychodzenia z ośrodka terapii odwykowej. Pacjenci po przyjeździe często są na tzw. głodzie alkoholowym lub narkotykowym, dlatego powinni wtedy unikać tzw. wyzwalaczy głodu. Jednak po okresie tzw. detoksu można osoby uzależnione stopniowo przyzwyczajać do zagrożeń, ponieważ po wyjściu z leczenia odwykowego i tak będą musieli się z nimi zmierzyć i co ważniejsze - skutecznie radzić. Wychodzimy z założenia, że leczenie odwykowe zamknięte nie odniesie żadnego skutku terapeutycznego, jeżeli osoby nie nauczą się radzić sobie z pokusami. Dlatego stopniowe przyzwyczajanie ich do kontaktu z otoczeniem ma na celu przywrócenie im samokontroli, która będzie potrzebna po powrocie z terapii do środowiska rodzinnego. 

Leczenie odwykowe zamknięte, ile trwa? 

 • Leczenie odwykowe zamknięte trwa w prywatnych ośrodkach odwykowych - 28 dni. Program oparty jest na modelu Minesota.
 • Leczenie odwykowe zamknięte trwa w publicznych ośrodkach odwykowych mających kontrakt z NFZ - 56 dni. Bazują one również na amerykańskim modelu leczenia Minnesota. Jednak Ministerstwo Zdrowia jeszcze w latach 80-tych i 90-tych, gdy opracowywano program leczenia uzależnień w Polsce oszacowało czas terapii właśnie na 56 dni. Bazując na tej ustawie NFZ płaci za pobyt pacjenta na oddziale odwykowym przez maksymalnie 56 dni, więc ośrodki leczenia uzależnień wydłużyły program tak, aby maksymalnie wykorzystać przysługujące środki. 
 • Leczenie odwykowe zamknięte trwa w długoterminowych ośrodkach Monar - 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy. Stosowany jest w nich model tzw. społeczności terapeutycznej, który również bazuje na modelu Minnesota, jednak zawiera mniej godzin psychoterapii dziennie. 

Ile trwa leczenie odwykowe w szpitalu?

56 dni trwa leczenie odwykowe w szpitalu. Wynika to z faktu, że w ustawie o lecznictwie odwykowym utworzono zapis, który mówi, że właśnie tyle powinna trwać terapia odwykowa. NFZ na jej podstawie refunduje pobyt pacjenta właśnie przez 56-dniowy czas trwania leczenia odwykowego w szpitalu.

Ile kosztuje leczenie odwykowe? 

Od 4 do 7 tys. zł kosztuje leczenie odwykowe w naszym ośrodku. Są jednak ośrodki, w których nawet kilkanaście tysięcy zł kosztuje leczenie odwykowe. Jednak wszędzie obowiązuje ten sam program terapii, dlatego cena nie ma dużego wpływu na dostępność metod.

Leczenie odwykowe stacjonarne 

Leczenie odwykowe stacjonarne w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu zakłada, że:

 • Punktem wyjścia do leczenia odwykowego stacjonarnego powinna być koncepcja uzależnienia, która tłumaczy istotę mechanizmów oraz określa, jakie zmiany powinny zajść u pacjenta w rezultacie terapii.
 • Na podstawie założeń teoretycznych leczenia odwykowego stacjonarnego ustala się konkretne metody oddziaływań terapeutycznych.
 • Inne świadczenia zdrowotne pełnią rolę wspomagającą.
 • Najważniejszą formą leczenia odwykowego stacjonarnego jest psychoterapia zajmująca się mechanizmami uzależnienia.

Leczenie odwykowe stacjonarne nfz 

Leczenie odwykowe stacjonarne nfz również powinno mieć na uwadze powyższe cele, a program terapeutyczny powinien umożliwiać uzyskanie zmian w funkcjonowaniu pacjenta w celu:

 • Zwiększenia zdolności do utrzymywania abstynencji.
 • Nauczenia się i korzystania w życiu z umiejętności intra- i interpersonalnych potrzebnych do zachowania trzeźwości.
 • Nauczenie się zapobiegania nawrotom.
 • Rozwiązanie problemów osobistych.

Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Leczenie odwykowe ambulatoryjne w czasie całego programu terapeutycznego tak samo jak leczenie stacjonarne powinno skupiać się nad sześcioma najważniejszymi tematami:

 • Rozpoczynaniu procesu zdrowienia.
 • Uznaniu własnego uzależnienia i powstrzymywaniu się od picia.
 • Rozbrajaniu mechanizmów uzależnienia.
 • Zapobieganiu nawrotom.
 • Uczeniu się nowych umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia.
 • Rozwiązywaniu problemów osobistych.

Leczenie odwykowe niestacjonarne 

Leczenie odwykowe niestacjonarne składa się z dwóch faz:

 • Intensywnej
 • Pogłębionej

Dwa pierwsze tematy z powyższego punktu leczenia odwykowego ambulatoryjnego powinny znaleźć się w intensywnej fazie terapii.

Dobrowolne leczenie odwykowe 

Dobrowolne leczenie odwykowe rozpoczyna się od przygotowania do wejścia w program terapeutyczny:

 • Postawienie diagnozy nozologicznej. Należy sprawdzić czy u pacjenta występuje Zespół Uzależnienia od Alkoholu, jak zaawansowana jest jego choroba, jakie szkody poczyniło picie alkoholu w zdrowiu psychicznym, fizycznym oraz całym jego życiu.
 • W tym celu badamy w jaki sposób pacjent kontaktuje się z alkoholem, jakie objawy choroby alkoholowej u niego występują (kryteria ICD-10), jaka jest historia jego choroby i leczenia, jakiego rodzaju konsekwencje picia alkoholu poniósł do tej pory.

Dobrowolne leczenie odwykowe implikuje metody stosowane na tym etapie tj.: rozmowa, wywiad, ankiety i kwestionariusze. O rozpoznaniu informujemy pacjenta już w trakcie pierwszych rozmów. Ważne jest, aby na tym etapie pacjent usłyszał to od terapeuty, nie musi jeszcze sam w to uwierzyć. Nie zaczynamy diagnozy od pytań dotyczących ilości i sposobu picia, skuteczniejsze na tym etapie są pytania o objawy choroby (kryteria uzależnienia).

Jak skierować alkoholika na odwyk?

 1. Aby skierować alkoholika na odwyk prywatny wystarczy ustalić termin rozpoczęcia terapii, nie jest wymagane skierowanie. Jeżeli ośrodek wykonuje odtrucie alkoholowe to pacjent może stawić się pod wpływem alkoholu, jednak należy się przed przyjazdem do ośrodka o tym upewnić.
 2. Aby skierować alkoholika na odwyk publiczny (do NFZ) należy postarać się najpierw o skierowanie od lekarza, ponieważ w NFZ wymagane jest skierowanie. Z reguły na odwyk do NFZ pacjent musi stawić się trzeźwy, ponieważ ośrodki leczenia alkoholizmu NFZ nie wykonują odtrucia alkoholowego. Zajmują się tym Szpitalne Oddziały Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA).

Skierowanie na leczenie odwykowe 

Skierowanie na leczenie odwykowe może wystawić lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), lub każdy inny lekarz, np. w ramach wypisu ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika

 • Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika jest wymagane do przyjęcia na Oddział Leczenia Alkoholizmu NFZ.
 • Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika nie jest wymagane do przyjęcia do Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień.

Skierowanie na leczenie odwykowe od lekarza 

Skierowanie na leczenie odwykowe od lekarza specjalisty jest ważne przez okres 30 dni od daty wystawienia.

Przymusowe leczenie odwykowe 

Przymusowe leczenie odwykowe reguluje prawo: 

 • Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego. 
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Sądowe leczenie odwykowe 

Sądowe leczenie odwykowe lub tzw. przymusowe leczenie odwykowe można zasądzić wobec osób, które w związku z uzależnieniem od alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego lub demoralizację małoletnich albo uchylają się od pracy bądź systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. 

Jak zgłosić alkoholika na odwyk?

Aby zgłosić alkoholika na odwyk najpierw trzeba rozpocząć procedurę przymusowego leczenia odwykowego. Żeby rozpocząć sądowe leczenie odwykowe należy zgłosić osobę do Gminnej lub Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku uzależnienia od narkotyków, tak samo jak w przypadku uzależnienia od alkoholu obowiązuje sądowe leczenie odwykowe. Aby zgłosić alkoholika lub narkomana na odwyk również można takie wnioski składać w tych komisjach celem skierowania na przymusowe leczenie odwykowe. Jednak zanim Komisja zgłosi alkoholika na odwyk, musi najpierw ustalić, czy osoba faktycznie jest uzależniona. W tym celu wzywa na przesłuchanie rodzinę oraz osobę podejrzewaną o uzależnienie, a następnie kieruje ją na specjalistyczne badanie przez biegłego sądowego psychologa i lekarza psychiatrę. Sądowe leczenie odwykowe w dużej mierze uzależnione jest od opinii biegłych. To czy osoba kwalifikuje się do przymusowego leczenia odwykowego orzeka biegły sądowy lekarz psychiatra i psycholog. Biegli po wykonaniu diagnozy uzależnienia wydają opinię, w której stwierdzają, czy osoba jest uzależniona od alkoholu lub narkotyków oraz czy przymusowe leczenie odwykowe jest wobec tej osoby konieczne.

Przymusowy odwyk alkoholowy

Następnym krokiem w zasądzeniu przymusowego odwyku alkoholowego jest przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. Sąd podejmuje ostateczną decyzję o wydaniu zobowiązania do przymusowego odwyku alkoholowego osoby. Ponadto sąd może ustanowić kuratora nadzorującego przymusowe leczenie odwykowe oraz wskazuje tryb przymusowego odwyku alkoholowego oraz rodzaj zakładu leczniczego. Jeżeli osoba uzależniona nie stawi się w wyznaczonym terminie na rozprawę lub do ośrodka na przymusowe leczenie odwykowe, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie osoby przez Policję. 

Przymusowy odwyk dla alkoholika 

Przymusowy odwyk dla alkoholika bywa poniżeniem, jednak często jest tzw. ostatnią deską ratunku, ponieważ ratuje mu życie chroniąc od przedwczesnej śmierci. Przymusowy odwyk dla alkoholika bywa początkiem zmiany, a najważniejszym celem pierwszego etapu jest wzbudzenie i wzmocnienie motywacji do pozostania na przymusowym odwyku i leczenia uzależnienia. W osiągnięciu tego celu konieczne jest wykonanie następujących zadań:

 • Nawiązanie kontaktu.
 • Rozpoznanie problemów życiowych i powiązanie ich z piciem.
 • Diagnoza uzależnienia od alkoholu.
 • Ukazanie korzyści, jakie może przynieść terapia.
 • Informacja o metodach i warunkach leczenia.
 • Stworzenie planu pomagającego utrzymać abstynencję.
 • Nawiązanie kontaktu z osoba znaczącą dla pacjenta, która wspierałaby jego leczenie.
 • Zwarcie kontraktu na udział w programie terapeutycznym.

W większości przypadków cele przymusowego odwyku dla alkoholka realizowane są w czasie pierwszych rozmów z terapeutą.

Odwyk alkoholowy przymusowy 

Odwyk alkoholowy przymusowy, aby był skuteczny, pacjenci zobowiązani przez sąd do leczenia powinni przejść taki sam podstawowy program leczenia jak wszyscy inni pacjenci.

Program ten powinien być wzbogacony o oddziaływania dostosowane do specyfiki pacjentów „przymusowych”. Należy do nich przede wszystkim nieco inne postępowanie w pierwszej fazie odwyku alkoholowego przymusowego i obejmuje pracę nad:

 • Zwiększeniem motywacji do leczenia w czasie pierwszych kontaktów.
 • Problemami emocjonalnymi związanymi z sądowymi zobowiązaniami.
 • Zmianą przekonań dotyczących oceny obecnej sytuacji pacjenta.
 • Zmianą destrukcyjnych zachowań i postaw utrudniających terapię.

Praca nad motywacją do odwyku alkoholowego przymusowego w czasie pierwszych kontaktów:

 • Najważniejsze jest uświadomienie sobie przez pacjenta jakie miałby korzyści z podjęcia i kontynuacji leczenia.
 • Należy doprowadzić do zrozumienia przez pacjenta faktu, że podjęcie leczenia jest warunkiem uniknięcia dalszych problemów natury prawnej.

Praca nad problemami emocjonalnymi związanymi z sądowymi zobowiązaniami do leczenia:

 • Osoby zobowiązane odczuwają wiele przykrych uczuć: od złości i buntu, przez lęk, aż do poczucia winy i krzywdy.
 • Korzystniej jest pracować z nimi początkowo indywidualnie, gdzie łatwiej o poczucie bezpieczeństwa.

Przymusowe leczenie odwykowe jak załatwić?

Przymusowe leczenie odwykowe można załatwić składając w Gminnej lub Miejskiej (w zależności od miejsca zamieszkania) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek. 

Przymusowe leczenie odwykowe ile trwa?

Przymusowe leczenie odwykowe trwa tyle samo co dobrowolne, czyli:

 • 28 dni w prywatnym ośrodku leczenia odwykowego.
 • 56 dni w publicznym ośrodku leczenia odwykowego.
 • 6 lub 12 miesięcy w ośrodku długoterminowym Monar.

Odwyk alkoholowy NFZ

Odwyk alkoholowy NFZ oznacza ośrodek leczenia alkoholizmu, w którym za leczenie uzależnienia od alkoholu nie płaci pacjent, lecz Narodowy Fundusz Zdrowia. Odwyk alkoholowy NFZ prowadzą Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Odwyk alkoholowy NFZ 

Odwyk alkoholowy NFZ oznacza ośrodek leczenia alkoholizmu, w którym za leczenie uzależnienia od alkoholu nie płaci pacjent, lecz Narodowy Fundusz Zdrowia. Odwyk alkoholowy NFZ prowadzą Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Odwyk alkoholowy w NFZ rozpoczyna się od:

 1. Diagnozy uzależnienia. Aby oddziaływania terapeutyczne mogły pomagać konkretnemu pacjentowi pokonywać osobiste trudności i umożliwiać zachodzenie w jego psychice pozytywnych zmian muszą być oparte na rzetelnej diagnozie, która dotyczy nie tylko jednostki chorobowej, ale także różnych obszarów problemowych pacjenta.
 2. Przygotowania pacjenta do wejścia w program terapeutyczny. Ustalenie jednostki chorobowej i opis przypadku.
 3. Przygotowania do Osobistego Planu Terapii i do całościowej strategii pracy terapeutycznej z pacjentem przez badanie poszczególnych obszarów problemowych oraz diagnozę psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 4. Sprawdzania skuteczności Osobistego Planu Terapii przez ustalenie, co można uznać za potwierdzenie skuteczności terapii oraz sprawdzenie według tych wskaźników, jakie zmiany zachodzą w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjenta.
 5. Opisu przypadku. Ważne jest dokładne zbadanie funkcjonowania pacjenta, sprawdza się w jakiej sytuacji pacjent się znajduje poprzez opis tradycyjnych obszarów: Stanu somatycznego; Zdrowia psychicznego; Historii leczenia; Sytuacji materialnej i zawodowej; Sytuacji rodzinnej; Rodziny pierwotnej z uwzględnieniem alkoholizmu w tej rodzinie; Życia seksualnego; Funkcjonowania społecznego; Zainteresowań; Rozwoju duchowego.

Podczas odwyku alkoholowego bada się też zasoby pacjenta, aby ustalić punkt oparcia w leczeniu i trzeźwieniu. W tej fazie, kiedy pacjent mówi o problemach wykraczających poza terapię odwykową, uznaje się ich ważność, ale komunikuje, że z tymi problemami będzie można się zająć dopiero po skończonej terapii odwykowej.

Ośrodki odwykowe dla alkoholików 

Ośrodki odwykowe dla alkoholików możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to tzw. ośrodki odwykowe zamknięte prowadzące polegające na fizycznym pobycie pacjenta w ośrodku przez okres 4 do 8 tygodni. Na rynku funkcjonują również ośrodki odwykowe dla alkoholików długoterminowe (Monar), w których stacjonarne leczenie odwykowe trwa 6 do 12 miesięcy. Drugi rodzaj ośrodków odwykowych dla alkoholików to placówki ambulatoryjne prowadzące tzw. terapie dzienne. Leczenie odbywa się z reguły kilka razy w tygodniu po kilka godzin przez okres kilku do nawet 12 miesięcy. Przez okres leczenia alkoholizmu pacjent nie mieszka w ośrodku odwykowym, lecz we własnym domu, a na leczenie musi dojechać do ośrodka odwykowego. 

Ośrodki odwykowe zamknięte 

Ośrodki odwykowe zamknięte stosują różne zasady. Należy przestrzegać następujących zasad wobec pacjentów zgłaszających się do placówki:

 • Akceptacja, życzliwość i zrozumienie całego personelu dla psychologicznych problemów i fizycznych dolegliwości pacjenta.
 • Jasna informacja o zasadach i formach leczenia.
 • Szybkie przyjęcie do programu terapeutycznego.
 • W ośrodkach odwykowych zamkniętych bardzo ważne jest, aby pacjent niemal od wejścia został powitany przez terapeutę, który będzie osobą prowadzącą jego program terapeutyczny. Pacjent powinien od razu zostać poinformowanym o planie dnia i regulaminie oddziału, ważne jest też szybkie wprowadzenie pacjenta do grupy terapeutycznej.

Ośrodki odwykowe alkoholizm 

Ośrodki odwykowe alkoholizm leczą różnymi strategiami. Oto najpopularniejsze strategie terapeutyczne pierwszego etapu:

 • Najważniejszym celem pracy na pierwszym etapie jest zmotywowanie pacjenta do podjęcia leczenia i przyjęcia warunków terapii.
 • Rozmowa powinna być tak prowadzona, aby pacjent dostrzegł ewentualne korzyści z pracy nad sobą.
 • Ważne jest odniesienie się do aktualnych kłopotów osobistych pacjenta i trudnych sytuacji życiowych.
 • Terapeuta nie rezygnuje z konfrontowania pacjenta, jednak czyni to w sposób ostrożny i niezagrażający.
 • Istotnym na tym etapie jest wzbudzenie chęci do szczerej rozmowy.
 • Terapeuta powinien pokazać, że terapia daje szansę na przerwanie błędnego koła. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie abstynencji.

Zamknięte ośrodki odwykowe dla alkoholików 

Zamknięte ośrodki odwykowe dla alkoholików stosują następujące procedury pierwszego kontaktu terapeutycznego:

 • Obowiązuje okazywanie zrozumienia, życzliwości, akceptacji, dawanie wsparcia i nadziei.
 • Nie należy oczekiwać, że pacjent sam zrozumie, że jest osobą uzależnioną. Ważna jest pomoc terapeuty, w pewnych przypadkach postępowanie dyrektywne z pozycji autorytetu.
 • Rozmowę warto zacząć od przyjrzenia się przyczynom, które bezpośrednio spowodowały zgłoszenie się pacjenta do placówki odwykowej i umieszczeniu ich w kontekście wszystkich obecnych kłopotów życiowych pacjenta (można stworzyć listę aktualnych problemów).
 • Następnym zadaniem jest odkrycie roli jaką w powstawaniu Tyc problemów lub niemożności ich rozwiązania pełniło picie alkoholu.
 • Po ustaleniu diagnozy należy przedstawić pacjentowi w jak najbardziej zrozumiały sposób informacje o programie terapeutycznym.
 • Warto poświęcić czas na omówienie obaw i wątpliwości pacjenta.
 • Najważniejsze jest sformułowanie celu, dla którego pacjent miałby podjąć leczenie.
 • Cel musi zawierać to, na czym pacjentowi naprawdę zależy: szansę na rozwiązanie jego kłopotów.
 • Jeśli pacjent nie pozostaje na zamkniętym oddziale po pierwszym kontakcie należy ustalić z pacjentem plan co zrobić, żeby nie pić do następnego spotkania.
 • Jeżeli pacjent od razu zdecyduje się na leczenie należy zawrzeć z nim kontrakt terapeutyczny i założyć mu dokumentację medyczną i terapeutyczną.

Kuracja odwykowa od alkoholu

Kuracja odwykowa od alkoholu zaczyna się od pierwszego kontaktu, który powinien zawierać:

 • Przywitanie i nawiązanie kontaktu.
 • Rozpoznanie i nazwanie problemów, które zdecydowały o zgłoszeniu się pacjenta do placówki.
 • Ustalenie związku aktualnych problemów życiowych pacjenta z piciem przez niego alkoholu.
 • Ukazanie terapii jako szansy na rozwiązanie tych problemów.
 • Zrobienie diagnozy uzależnienia jako podstawy do ustalenia najbardziej odpowiedniej formy pomocy dla pacjenta.
 • Udzielenie jasnej informacji o formach i zasadach programu terapeutycznego.
 • Takie określenie celu leczenia, które nawiązywałoby do problemów, jakich doświadcza pacjent.
 • Umówienie się na następne spotkanie, na które pacjent powinien przyjść trzeźwy.
 • Ułożenie planu, jak zachować abstynencję do następnego spotkania.
 • Zawarcie kontraktu na wejście w program terapeutyczny.

Prywatny odwyk alkoholowy 

Jak wygląda prywatny odwyk alkoholowy? 

To jak wygląda prywatny odwyk alkoholowy zależy od standardu i warunków ośrodka oraz czasu trwania terapii. Prywatny odwyk alkoholowy zasadniczo wszędzie wygląda podobnie, ponieważ polega na terapii lub leczeniu alkoholizmu. Przykładowo w Niemczech również funkcjonuje określenie odwyk alkoholowy, czyli Alkoholentzug lub Alkoholentwöhnung funkcjonujący w znaczeniu odzwyczajenia od alkoholu i wygląda podobnie jak w Polsce. Wynika to z tego, że program terapii i zasady odwyku alkoholowego na całym świecie są podobne, tak jak leczenie innych chorób ma pewne standardy i Polska od nich nie odstępuje. Jednak mimo wielu podobieństw, istnieją pewne różnice w tym jak wygląda prywatny odwyk alkoholowy.

Odwyk alkoholowy Kraków cena

Prywatny odwyk alkoholowy Kraków cena w prywatnych ośrodkach zlokalizowanych wokół Krakowa waha się od 8 do nawet kilkunastu tys. zł.

W naszym ośrodku prywatny odwyk alkoholowy dla osób z Krakowa cena jest nieco niższa i kształtuje się pomiędzy 4 - 7 tys.

Dla klientów prywatnego odwyku alkoholowego z Krakowa cena jest bardzo konkurencyjna w porównaniu z innymi ośrodkami odwykowymi. Dysponujemy pokojami 1, 2 lub 3 osobowymi z łazienkami, wyposażonymi w telewizory i Internet.

Ile czasu trwa odwyk alkoholowy? 

Przede wszystkim różnice w tym jak wygląda prywatny odwyk alkoholowy można zauważyć w czasie trwania terapii. W prywatnym ośrodku czas trwania odwyku alkoholowego może wynosić 28 dni, a w publicznym 56 dni. W naszym ośrodku czas trwania odwyku alkoholowego wynosi 28 dni.

Ile kosztuje odwyk alkoholowy? 

Kolejną kwestią, od której zależy to jak wygląda prywatny odwyk alkoholowy jest cena. Może ona wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy zł. W naszym ośrodku koszt prywatnego odwyku alkoholowego kształtuje się od 2,5 do 7 tys. zł

Odwyk alkoholowy zamknięty 

Prywatny odwyk alkoholowy zamknięty składa się z trzech etapów: 

 1. Pierwszą fazą prywatnego odwyku alkoholowego zamkniętego jest detoksykacja, czyli odtrucie alkoholowe. Jeżeli osoba piła alkohol w ciągu i nie może sama przestać pić, ponieważ pojawiają się tzw. objawy abstynencyjne (lęk, drgawki, padaczka, delirium tremens itp.) to odstawienie alkoholu bez wsparcia farmakologicznego i nadzoru medycznego może spowodować zagrożenie dla życia.  
 2. Drugim etapem prywatnego odwyku alkoholowego zamkniętego jest psychoterapia uzależnienia mająca na celu ujawnienie u osób uzależnionych dysfunkcjonalnych przekonań i destrukcyjnych wzorców życia z alkoholem oraz nauczenia ich konstruktywnych zachowań bezalkoholowych, radzenia sobie z emocjami i głodem alkoholowym. Najczęściej stosowaną metodą jest terapia poznawczo-behawioralna trwająca co najmniej od 4 do 8 tygodni w specjalistycznej klinice uzależnień. 
 3. Trzecia część prywatnego odwyku alkoholowego to terapia pogłębiona – uzupełniająca. Z reguły jest to indywidualna lub grupowa psychoterapia ambulatoryjna mająca na celu przepracowanie przyczyn picia alkoholu np. depresji, nerwicy, zaburzeń osobowości itp. W tej fazie zalecane są też wizyty w grupach wsparcia i samopomocy AA. W tej fazie możliwe są też sesje terapii systemowej – rodzinnej lub par. Ostatnia faza leczenia odwykowego polega również na zapobieganiu nawrotom picia alkoholu np. przy pomocy wsparcia farmakologicznego. 

Prywatny odwyk alkoholowy na czym polega 

Prywatny odwyk alkoholowy polega na leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych, czyli odtruwaniu alkoholowym lub popularnie zwanym detoksem oraz na psychoterapii uzależnienia. Najważniejszą rolą leczącą w psychoterapii uzależnienia jest kształt relacji terapeutycznej, która koncentruje się głównie na obszarach bezpośrednio związanych z mechanizmami uzależnienia. Prywatny odwyk alkoholowy zamknięty polega na pracy terapeutycznej nad tymi mechanizmami, a celem jej jest wywołanie zmiany u pacjentów uzależnionych. Zmiany te są szczególnie pożądane w procesie zdrowienia i zasadniczo skupiają się na: 

 • Zmianie zachowań i postaw u uzależnionych, czyli przede wszystkim uczestnictwa w terapii, utrzymywania abstynencji, unikania ryzykownych sytuacji, uczenie się konstruktywnego funkcjonowania itp. 
 • Uzdrawianiu procesów emocjonalnych, praca nad pragnieniem alkoholu w trudnych sytuacjach, podwyższenie odporności na cierpienie, tolerancji na monotonię, sztywnymi schematami reagowania emocjonalnego, zdolności rozpoznawania uczuć itp. 
 • Poprawianiu pracy umysłu przez zrozumienie własnych problemów, zniekształceń myślowych, natury mechanizmów uzależnienia, nauki monitorowania własnych procesów umysłowych i emocjonalnych, rozpoznawanie i korygowanie nałogowej logiki itp. 
 • Zdrowieniu i rozwoju struktury „Ja” przez utworzenie wsparcia wewnętrznego, budowanie i umacnianie granic „Ja”, integrowanie rozdwojonych części „Ja”, rozwój konstruktywnego nastawienia do samego siebie, rozwijanie poczucia sprawstwa, zdolności dokonywania wyborów, systemu osobistych norm itp. 

Prywatny odwyk alkoholowy zamknięty poprawia zdrowie psychiczne i rozwój duchowy pacjentów: 

 • U większości pacjentów można zaobserwować deficyty i zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: autodestrukcja, deprecjonowanie siebie, cierpienie, wewnętrzne konflikty, brak energii i pozytywnej motywacji, negatywna lub cyniczna wizja życia, niezdolność do kierowania postępowaniem, chaos i destrukcyjność w kontaktach interpersonalnych, irracjonalność i nieadekwatność procesów spostrzegania i myślenia, bezradność i załamanie moralne. 
 • Długotrwałe nadużywanie alkoholu często wiąże się z dramatycznymi uszkodzenia w sferze wartości i moralności, a koncentrowanie się na aspekcie duchowym w trakcie odwyku alkoholowego zamkniętego może dać dostęp do źródła pozytywnej energii. Jednak należy uważać na podejście do duchowości u osób uzależnionych – hedonistyczne ujęcie jest niebezpieczne u osób skoncentrowanych na kompulsywnych poszukiwaniu przyjemności. W ujęciu autorów duchowe aspekty życia ujawniają się człowiekowi, gdy zwraca się w stronę ponadosobistych wartości i ideałów jako drogowskazów życiowych tworzących dla niego pozytywny układ odniesienia, wykraczający poza zaspokajanie bezpośrednich potrzeb biologicznych, emocjonalnych i interpersonalnych. Szczególnie ważne obszary życia służące rozwojowi duchowemu to świadomość i samoświadomość, mądrość, życie uczuciowe, moralność, twórczość, poczucie estetyczne, światopogląd, wiara, religijność. 

Koszt odwyku alkoholowego

Koszt stacjonarnego 28-dniowego odwyku alkoholowego w naszm ośrodku wynosi od 4 do 7 tys. zł w zależności od standardu pokoju.

 • Najdroższy pobyt w pokoju 1-osobowym wynosi 7 tys. zł,
 • nieco tańszy jest pobyt w pokoju 2-osobowym i wynosi 6 tys. zł,
 • jeszcze tańszy jest pobyt w pokoju 3-osobowym na parterze i wynosi 5 tys. zł,
 • najtańszy jest pobyt w pokoju 3-osobowym na poddaszu, który wynosi 4 tys. zł.

Detoks (pobyt do wytrzeźwienia) przed terapią to koszt 600 zł za dobę.

Koszt 28-dniowego dziennego odwyku alkoholowego wynosi 2.5 tys. zł.

Z kosztów dodatkowych jest badanie lekarskie 150 zł. Lekarz wystawia zwolnienie na cały czas trwania terapii oraz przepisuje leki i zleca badania.

Prywatny odwyk alkoholowy

Prywatny odwyk alkoholowy polega przede wszystkim na zdiagnozowaniu i leczeniu u pacjentów mechanizmu nałogowej regulacji uczuć.

Oto 6 głównych przejawów tego mechanizmu:

 1. Alkohol jest podstawowym źródłem uczuć.
 2. Osoba uzależniona manipuluje swoimi uczuciami, „rozkręca” napięcie emocjonalne, żeby doprowadzić do utraty kontroli nad wybuchem emocji, a potem móc się napić dla uspokojenia.
 3. Uczuci alkoholika oscylują pomiędzy cierpieniem a ulgą.
 4. Zmniejsza się odporność na cierpienie, pojawia się obsesyjne myślenie o uldze, jaką daje napicie się.
 5. Lęk przed cierpieniem jest większy od lęku przed negatywnymi skutkami picia.
 6. Osoba uzależniona źle znosi monotonię emocjonalną.

Prywatny odwyk alkoholowy powinien zajmować się również diagnozowaniem i zatrzymaniem u pacjentów mechanizmu iluzji i zaprzeczania. Bada się przynajmniej cztery kierunki myślenia magiczno-życzeniowego:

 1. Zmienianie tego, co było, głównie przez koloryzowanie wspomnień alkoholowych i zapominanie o przykrych konsekwencjach picia.
 2. Zmienianie tego co jest, poprzez zaprzeczanie i minimalizowanie własnego alkoholizmu, racjonalizowanie w celu usprawiedliwiania picia oraz obwinianie innych o to, że przyczyniają się do alkoholowych zachowań.
 3. Zmienianie tego co będzie, przez marzenia czy snucie iluzorycznych planów na przyszłość, po to, aby uciec od rzeczywistych problemów.
 4. Rytuały i zabiegi magiczne związane z alkoholem i konsekwencjami picia.

Na końcu prywatny odwyk alkoholowy diagnozuje też mechanizm rozpraszania i rozdwajania „Ja”. Najważniejsze jest uszkodzenie struktury „Ja”, przejawiające się na trzy sposoby:

 1. Rozdwajanie „Ja”, czyli tworzenie się biegunowych wersji „Ja”, podwójnego obrazu siebie w wymiarach: własnej atrakcyjności i wartości, własnej siły, mocy i słabości oraz własnej moralności.
 2. Rozpraszanie granic „Ja” (osłabienie granic między Ja i światem zewnętrznym).
 3. Wydrążenie „Ja” (poczucie wewnętrznej pustki, brak sensu życia, wewnętrznych punktów oparcia i hierarchii wartości).

Dobry prywatny odwyk alkoholowy leczy u pacjentów oprócz uzależnienia inne współwystępujące zaburzenia psychiczne np.: zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenia afektywne (depresyjne) i inne. Statystycznie u około 40-50% osób uzależnionych współwystępują inne choroby psychiczne, dlatego dobry ośrodek odwykowy powinien oferować równoległe leczenie tych problemów.

Prywatny odwyk alkoholowy powinien wykraczać poza program podstawy, jaki oferuje publiczny tzw. nfz-towski odwyk alkoholowy. Powinien integrować różne nowoczesne podejścia terapeutyczne. Integracja podejścia psychologicznego z biologicznym i społeczno-środowiskowym oraz podejść w obrębie różnych nurtów:  

 • Podejścia biomedycznego wyjaśniającego znaczenie procesów biochemicznych dla emocjonalnych. Ważna rola ćwiczeń fizycznych i sposobów odżywiania się w przebiegu odwyku alkoholowego. Uwaga skupia się również na stanie zdrowia pacjentów, a w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich interwencji medycznych. 
 • Podejścia poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, psychologii self oraz humanistyczno-egzystencjalnego z dużym znaczeniem paradygmatu środowiskowego. W trakcie odwyku alkoholowego przygotowujemy pacjentów do zmiany sposobu uczestniczenia w jego dotychczasowym środowisku społecznym, wspieramy ich we wprowadzaniu konstruktywnych zmian w środowisku rodzinny oraz zachęcamy do korzystania ze środowisk i grup pomocy np AA. Rola utrwalonych wzorców behawioralnych i poznawczych jest analizowana i modyfikowana przy pomocy uczenia i warunkowania przez treningi behawioralne i ćwiczenie nowych umiejętności. W ramach odwyku alkoholowego prowadzona jest ciągła edukacja poznawcza, a czynniki środowiskowe oraz własna aktywność umysłowa traktowane są jako źródła pozytywnych wzmocnień. Strukturalizacja aktywności pacjenta omawiana jest jako metoda inspirowania i uczenia korektywnych doświadczeń.  Podczas odwyku alkoholowego rozwijane jest poczucie sprawstwa, kształtowanie nastawień poznawczych wpływających na konstruktywne zachowanie i stany emocjonalne. Ćwiczenie odpowiednich czynności poznawczych i behawioralnych powinno skutkować zwiększeniem umiejętności zapobiegania nawrotom po zakończeniu pobytu na odwyku alkoholowym. 
 • Podejścia humanistyczno-egzystencjalnego. Otwarta i osobowa relacja skoncentrowana na osobie pacjenta docenia centralną rolę „Ja”. Kompetencje terapeuty takie jak empatyczne rozumienie, niezaborcza życzliwość, autentyczność i konkretność w komunikowaniu odgrywają ważną rolę. Terapeuta zachęca pacjenta do eksperymentowania z nowymi formami aktywności, traktowania pracy terapeutycznej jako źródła korektywnych doświadczeń. Koncentracja na teraźniejszości i przyszłości, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i autonomii oraz hierarchii wartości osobistych, a samorealizacja i rozwój duchowy traktowane są jako szczególnie ważne elementy zdrowia psychicznego. 
 • Podejścia psychologii self „Ja”. Funkcje i deficyty rozwojowe „Ja” są ośrodkiem samoregulacji. Korektywna i usuwająca defekty „Ja” funkcja doświadczenia przez pacjenta sytuacji bycia rozumianym, konfrontowanym i akceptowanym przez terapeutę. Uzdrawiająca funkcja zwiększania spójności i integralności „Ja”. 

Prywatny odwyk alkoholowy który integruje wiele podejść terapeutycznych osiąga dzięki temu:

 • Zwiększenie świadomości funkcjonowania pacjenta i zmianę obrazu własnej osoby. 
 • Zmianę spostrzegania przez pacjenta otoczenia społecznego i własnych z nim relacji. 
 • Zwiększenie zdolności dokonywania wyborów pacjentów poprzez uwalnianie się od zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń. 
 • Zwiększenie kontroli nad powiązaniem pomiędzy bodźcami a własnymi reakcjami poprzez unikanie sytuacji wywołujących pokusy lub zagrożenia. 
 • Zwiększenie samokontroli oraz umiejętności samo nagradzania i karania. 
 • Dramatyczne doświadczenie ulgi odreagowania i innych znaczących emocjonalnie momentów. 
 • Uczestnictwo w relacji pomagania obejmującej akceptację, zrozumienie i wsparcie ze strony drugiego człowieka. 

Odwyk alkoholowy cena 

Prywatny odwyk alkoholowy cena za terapię grupową zawiera wszystkie powyższe podejścia terapeutyczne, a zależna jest jedynie od wybranego pokoju, czyli 1, 2 lub 3 – osobowego.

Odwyk alkoholowy cena kształtuje się pomiędzy 2,5 a 7 tys. za 28 dni i zależy od wybranego trybu. Do wyboru jest dzienny, czyli ambulatoryjny lub stacjonarny, czyli odwyk zamknięty.

przypadku wyboru zamkniętego odwyku alkoholowego cena zależy od standardu pokoju, w którym osoba chce zostać zakwaterowana.

Dla osób chętnych do skorzystania z odwyku alkoholowego cena jest korzystniejsza niż w innych ośrodkach.

Oferujemy szeroki wybór pokoi od jedno do kilkuosobowych wyposażonych w łazienki, TV i Wi-Fi. 

Gdzie na odwyk alkoholowy?

Odpowiedź na pytanie: gdzie na odwyk alkoholowy może być prosta – obojętne, gdzie, byle tylko się tam jak najszybciej dostać, a resztą zajmą się fachowcy. Pomoc można uzyskać praktycznie w każdym ośrodku, gdzie wykonują odwyk alkoholowy.

Odwyk alkoholowy Małopolska 

Jeżeli osoba wybiera się odwyk alkoholowy w Małopolsce może trafić do naszego ośrodka. Zapraszamy pacjentów na odwyk alkoholowy z Małopolski z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Bochni, Brzeska, Gorlic oraz innych miast.

Odwyk alkoholowy Podkarpacie 

Z kolei, gdy ktoś chce przyjechać na odwyk alkoholowy na Podkarpacie, również może skorzystać z oferty naszego ośrodka. Zapraszamy na odwyk alkoholowy z Podkarpacia z Rzeszowa, Mielca, Przemyśla, Jarosławia, Stalowej Woli, Dębicy, Sanoka innych miast.

Prywatny ośrodek odwykowy  

Prywatny ośrodek odwykowy stosuje różne modele terapii, a główne z nich są oparte na teorii uczenia się. Wynika ona z założenia teoretycznego, że jeżeli osoba piła alkohol czy zażywała narkotyki, to z czasem wyuczyła się tego, czyli przywykła, a więc trzeba ją tego oduczyć, czyli pomóc jej odwyknąć. Teoria społecznego uczenia się oparta jest na klasycznym warunkowaniu. Patologiczne picie czy zażywanie jest rozumiane jako prosty nawyk wzmacniany przez fizjologiczne reakcje na alkohol lub narkotyk. Pierwszą metodą leczenia odwykowego propagowaną jeszcze w latach 70-tych było stosowanie metod awersyjnych takich jak Anticol. Obecnie w ośrodkach odwykowych już się ich nie stosuje, za to dużą wagę przykłada się do poszukiwania związku między piciem lub zażywaniem, a sytuacjami stresowymi. Obowiązuje teoria, że redukcja napięcia wewnętrznego w sytuacji lęku następuje poprzez wypicie alkoholu, które z kolei warunkuje głód alkoholu przy ponownym wystąpienia zagrażającego sygnału, czyli lęku lub stresu. Zdarza się jednak, że alkoholicy czy narkomani odczuwają podwyższony lęk, napięcie lub depresję już od momentu rozpoczęcia picia czy zażywania. Prywatny ośrodek odwykowy sprawuje również opiekę medyczną nad pacjentami z problemami somatycznymi.

Podczas pobytu w prywatnym ośrodku odwykowym pacjenci uczą się sposobów modyfikacji lub eliminacji picia lub zażywania. Przez regularne pisanie dzienniczków uczuć i głodu uczą się warunkowania rekcji o niższym poziomie lęku. Nabywają zdolność samopoznania, aby umieli określić bodźce wywołujące napięcie oraz głód alkoholowy lub narkotykowy. Prowadzony jest też trening asertywności i ćwiczenie zachowań abstynenckich, aby dzięki nim lepiej radzili sobie z odmawianiem picia alkoholu czy zażywania narkotyków. Prywatny ośrodek odwykowy prowadzi również terapię małżeńską, aby zmienić rolę współmałżonka w podtrzymywaniu nałogu.

Prywatny ośrodek odwykowy dba o całościowy model prawidłowego postępowania terapeutycznego, opartego na podejściu uwzględniającym czynniki społeczne i interpersonalne. Przez cały czas terapii odwykowej, terapeuci pracują nad obniżeniem pozytywnej wartości nadmiernego picia alkoholu u pacjentów. Celem jest rozwijanie zachowań alternatywnych dla picia alkoholu, modyfikowanie otoczenia w celu zwiększenia szans na trzeźwość, indywidualizowanie celów terapeutycznych, podtrzymywanie i wspomaganie pozytywnych zmian w życiu oraz tworzenie systemu oceny postępów pacjenta.

Pacjenci prywatnego ośrodka odwykowego poddawani są programowi treningu umiejętności zaradczych wg Petera Montiego. Program ten traktuje zachowania nałogowe pacjentów jako utrwalone i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Stres jest wynikiem nieumiejętnego lub całkowitego braku zdolności radzenia sobie z wymaganiami otoczenia. Istotna jest też interakcja predysponujących czynników biologicznych i psychospołecznych, które utrwalają zachowania nałogowe.

Z perspektywy teorii społecznego uczenia prywatny ośrodek odwykowy określa istotne reguły dla rozumienia uzależnienia uwzględniające rolę modelowania społecznego, wywierania wpływu przez wzmocnienia (pozytywne i negatywne) z uwzględnieniem specyfiki czynników i okoliczności będących źródłem wzmocnień. W pracy terapeutycznej uwzględnia istotność poczucia sprawstwa oraz oczekiwań dotyczących zakończenia ważnych życiowych sytuacji pacjentów, kształtowania mocnego zaufania. Ośrodek odwykowy także uczy pacjentów kontaktowania się z własnymi emocjami oraz prowadzi trening zachowań oraz umiejętności interpersonalnych oraz intra psychicznych.

Prywatny ośrodek odwykowy zajmuje się również diagnozowaniem u pacjenta psychologicznych mechanizmów uzależnienia:

 1. Powinno się ją robić dopiero po pewnym czasie trwania terapii i utrzymywania przez pacjenta abstynencji.Pacjent powinien już umieć obserwować siebie samego i nazywać to, co się z nim dzieje.
 2. Na podstawie tej diagnozy ustala się Osobisty Plan Terapii oraz strategie terapeutyczne na całym programie psychoterapii.

Prywatny ośrodek odwykowy do diagnozy wykorzystuje:

 1. Zestaw pytań diagnostycznych (Ankiety do diagnozy problemowej)
 2. Własną obserwację
 3. Dane z pierwszego kontaktu
 4. Rozmowę o pacjencie z innym terapeutą
 5. Wywiad z rodziną 

Prywatny ośrodek odwykowy oprócz zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych oferuje pacjentom w wolnym czasie wiele aktywności. Pacjenci ośrodka odwykowego mogą w wolnym czasie: pisać zadania terapeutyczne, grać w gry planszowe, oglądać telewizję, korzystać z komputerów i Internetu, uprawiać gimnastykę lub sport. Do dyspozycji jest siłownia wyposażona w Atlas, Orbitrek, ławeczkę ze sztangą i hantlami oraz ławeczkę do ćwiczeń brzucha oraz ping-pong. Prywatny ośrodek odwykowy dysponuje około 50 arową działką, na której przy ładnej pogodzie pacjenci grają w piłkę nożną, siatkówkę lub uprawiają jogging.

Prywatny ośrodek odwykowy ceny

Prywatny ośrodek odwykowy ceny kształtuje na poziomie od kilku do kilkunastu tys. zł. W naszym prywatnym ośrodku odwykowym ceny kształtują się między 4, a 7 tys. zł

Prywatny ośrodek odwykowy zamiast izolowania pacjentów od otoczenia skupia się nad badaniem obszarów problemowych, które są przyczyną picia lub zażywania. Ważne jest nie tylko zrozumienie sposobu spostrzegania swoich problemów przez pacjenta, ale także poznanie przyczyn patologicznych mechanizmów będących ich podstawą. Celem pierwszego etapu pobytu w prywatnym ośrodku odwykowym jest rozpoznanie, zrozumienie i uporządkowanie problemów, co da podstawę do ułożenia planu ich rozwiązania. Robimy to poprzez diagnozę poniższych stref:

 • Brak zdolności do rozpoznawania i uznawania faktu własnego uzależnienia oraz gotowości do pracy nad sobą.
 • Uszkodzenia życia emocjonalnego i duchowego.
 • Brak zdolności do rozumienia siebie i innych oraz brak konstruktywnej wizji własnego życia.
 • Dezorganizacja własnego Ja oraz brak oparcia w sobie.
 • Zaburzenia w kontakcie z otoczeniem społecznym.
 • Brak zdolności do zapobiegania nawrotom

Prywatny ośrodek odwykowy cennik

Prywatny ośrodek odwykowy cennik zależy bywa od miejsca położenia ośrodka, standardu oraz czasu trwania leczenia. Prywatny ośrodek odwykowy w dużym mieście lub w rejonie uzdrowiskowym może mieć cennik dużo wyższy, niż w prowincjonalnym ośrodku, jednak program jest wszędzie podobny. Wynika to z faktu, że terapeuci w Polsce są szkoleni wg jednego modelu terapii i nie ważne, gdzie pracuj, wszędzie wykonują ten sam program terapii. Prywatny ośrodek odwykowy cennik uzaleznia również od standardu budynku, przykładowo oferowane pokoje 1-osobowe będą droższe od pokoi wieloosobowych. Na koszt pobytu w prywatnym ośrodku odwykowym i cennik wpływa również czas trwania terapii, im dłużej tym drożej. Koszt pobytu w naszym prywatnym ośrodku odwykowym waha się od 4 do 7 tys. zł za 28 dni.

Dobry prywatny ośrodek odwykowy:

 1. Oferuje wnikliwą diagnozę nozologiczną - psychiatryczną i problemową - psychologiczną.
 2. Przeprowadza zebrania kliniczne zespołu składającego się z lekarza psychiatry, psychologów oraz terapeutów uzależnień.
 3. Ustala tryb postępowania medycznego i terapeutycznego.
 4. Stosuje regularną obserwację stanu zdrowia somatycznego i psychicznego pacjentów.
 5. Prowadzi indywidualną pracę z pacjentami z podwójną diagnozą, a psycholodzy i terapeuci uzależnień mają wiedzę kliniczną na temat zaburzeń psychicznych oraz metod ich leczenia.

Dobry prywatny ośrodek odwykowy pracuje z osobami zaburzonymi psychicznie, jednak przebieg oraz forma terapii musi być uzgodniona z lekarzem psychiatrą i psychologiem klinicznym.

 • Na początku terapii w ośrodku odwykowym pacjent powinien przejść mikroedukację dotyczącą choroby, na którą cierpi. Musi ją akceptować i umieć opisać jej objawy, szczególnie te wynikające z jej nasilania się oraz musi potrafić zareagować.
 • W trakcie pobytu w ośrodku odwykowym, pacjent powinien nauczyć się rozróżniać objawy psychotyczne od objawów uzależnienia. Szczególnie ważne jest to podczas pracy nad objawami głodu alkoholowego.
 • W przypadku schizofrenii i nawrotu ostrej psychozy pacjent musi być pod regularną konsultacją psychiatryczną i zabrania się w tym czasie prowadzić z nim żadnej terapii.
 • W okresie remisji psychozy terapia czy to grupowa czy indywidualna zależy od stopnia krytycyzmu pacjenta oraz powinna być konsultowana z psychiatrą lub psychologiem.
 • W ramach pracy nad nawrotem uzależnienia pacjent powinien nauczyć się rozpoznawać objawy nawrotu uzależnienia i choroby psychicznej oraz prawidłowo na nie reagować.

Należy pamiętać, że u pacjentów z podwójną diagnozą trudno osiągnąć trwałą abstynencję, dlatego w pracy terapeutycznej często należy nastawić się wyłącznie na redukcję szkód.

Dobry prywatny ośrodek odwykowy pracuje także z osobami z zaburzeniami osobowości. Na początku ważna jest wnikliwa diagnoza typu zaburzeń osobowości. W przypadku zdiagnozowania osobowości antysocjalnej lub borderline efekty terapii mogą być ograniczone.

 • Ważne jest zawarcie kontraktu terapeutycznego i systematyczne monitorowanie jego przestrzegania.
 • Osoby z zaburzeniami osobowości mają tendencje do naruszania granic i manipulowania relacją terapeutyczną, dlatego jasne wyznaczenie granic może ograniczyć te tendencje.
 • Praca z osobami zaburzonymi jest trudna, pojawiają się silne emocje, dlatego ważna jest superwizja.

Terapia grupowa może dać dobre rezultaty, ale pacjenci zaburzeni mogą destruktywnie wpływać na całą grupę, dlatego tylko kontrola zachowań relacji w grupie przez prowadzącego może uchronić przed dezorganizacją, a pacjenta łamiącego zasady należy zawieszać.

Jak dostać się na odwyk alkoholowy?

Aby dostać się na odwyk alkoholowy do naszego ośrodka wystarczy ustalić termin przyjazdu i stawić się na niego. Aby mieć pewność, że ośrodek dysponuje wolnymi miejscami należy upewnić się telefonując. Niektóre ośrodku wymagają, aby pacjent był trzeźwy w momencie przyjazdu, ponieważ nie wykonują odtrucia alkoholowego. Dlatego aby dostać się na odwyk alkoholowy należy również o to dopytać. W naszym ośrodku przyjmujemy również pacjentów pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Jak długo trwa odwyk alkoholowy?

To jak długo trwa odwyk alkoholowy zależy od tego na jak długo ośrodek ma rozpisany program terapii. Z reguły czas trwania odwyku alkoholowego waha się od 4 tygodni w prywatnych ośrodkach do 6 tygodni w publicznych. Długość trwania odwyku alkoholowego zależy również od tego czy osoba przyjeżdża trzeźwa, czy trzeba ją odtruć. Jeżeli pacjent wymaga tzw. detoksu, czas trwania odwyku alkoholowego wydłuża się o kilka dni w prywatnych ośrodkach, a w publicznych o 10 dni.

Odwyk alkoholowy cena

Odwyk alkoholowy cena kształtuje się pomiędzy 2,5 a 7 tys. za 28 dni i zależy od wybranego trybu. Do wyboru jest dzienny, czyli ambulatoryjny lub stacjonarny, czyli odwyk zamknięty.

W przypadku wyboru zamkniętego odwyku alkoholowego cena zależy od standardu pokoju, w którym osoba chce zostać zakwaterowana.

Dla osób chętnych do skorzystania z odwyku alkoholowego cena jest korzystniejsza niż w innych ośrodkach.

Oferujemy szeroki wybór pokoi od jedno do kilkuosobowych wyposażonych w łazienki, TV i Wi-Fi.

Prywatna klinika odwykowa 

Prywatna klinika odwykowa jest to zorganizowana placówka zajmująca się profesjonalnym stacjonarnym tzw. zamkniętym leczeniem uzależnień od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu, Internetu, seksu itp. Różnica między prywatną klinika odwykową, a publiczną tzw. NFZ-owską polega na finansowaniu pobytu pacjentów. Prywatna klinika odwykowa pobiera od pacjentów opłaty za pobyt na leczeniu, a publiczna nie, ponieważ za ich leczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Prywatna klinika odwykowa tak samo jak publiczna współpracuje z lekarzami psychiatrii, terapeutami uzależnień, psychologami i psychoterapeutami posiadającymi niezbędne szkolenia i doświadczenie w celu kompleksowego udzielania usług leczenia odwykowego dla pacjentów uzależnionych.

Prywatna klinika odwykowa koncentruje się na powstrzymaniu u pacjentów automatycznej transformacji lęku i smutku oraz innych przykrych uczuć w pragnienie alkoholu/ narkotyku oraz na osłabienie przymusowego dążenia przez nich do szybkiego łagodzenia napięcia. Prywatna klinika odwykowa uczy pacjentów rozpoznawania swoich emocji i akceptacji ich. Praca w tym temacie powinna: 

 1. Pomagać pacjentowi w bardziej bezpośrednim kontakcie z uczuciami, poprzednio maskowanymi przez pragnienie substancji. 
 2. Zwiększać jego wrażliwość na doznawane uczucia. 
 3. Zwiększać zdolność do radzenia sobie z bolesnymi uczuciami. 
 4. Tworzyć okazje do doświadczania w środowisku terapeutycznym pozytywnych uczuć – bliskości i więzi, zaufania i nadziei, poczucia bezpieczeństwa itp. 
 5. Rozwijać umiejętność rozpoznawania różnych stanów uczuciowych, których pacjent doświadcza, oraz odkrywania ich związku z myślami, wyobrażeniami i sposobami interpretowania własnych sytuacji życiowych. 
 6. Pomagać w odkrywaniu, w jaki sposób różne uczucia które przeżywa wpływają na jego zachowanie oraz uczeniu się bardziej konstruktywnego wyrażania tych uczuć. 
 7. Pomagać pacjentowi w rozumieniu, w jaki sposób jego decyzje i sposoby reagowania w różnych sytuacjach życiowych wpływają na jego uczucia oraz wypróbowywaniu zachowań, które mogą przyczyniać się do poprawy stanu emocjonalnego. 

Prywatna klinika odwykowa podczas pracy terapeutycznej z pacjentami będącymi w początkowej fazie leczenia zatrzymuje się na powierzchownej warstwie uczuć. Nie dokopujemy się do ich korzeni, ponieważ pacjenci mogą nie udźwignąć zbyt dużej bolesności, dlatego w tej fazie skupiamy się jedynie na rozpoznawaniu i oswojeniu pacjentów z uczuciami. 

Leczenie w prywatnej klinice odwykowej ma na celu uzdrowienie umysłu osób uzależnionych. Odkrywając to co jest skrywane do tej pory przez mechanizmy iluzji i zaprzeczania pacjent nie uwalnia się od lęku jak w nerwicy, ale przekształca go w strach przed postępującą destrukcją życia osobistego i zdrowia. Jednak często kontaktowanie się wzbudza tylko lęk pacjenta. Dlatego ważniejsze niż rozpoznawanie tego co mechanizm ukrywa, jest to, aby pacjent zrozumiał jak mechanizm ten funkcjonuje oraz nauczył się momentów, kiedy się on aktywizuje.

Podczas pobytu w prywatnej klinice odwykowej praca w tym obszarze powinna: 

 1. Obejmować bezpośrednią i dyrektywnie ukierunkowaną zmianę przekonań pacjenta dotyczących własnego uzależnienia. 
 2. Prowadzić do uznania przez pacjenta obecności w jego umyśle mechanizmu iluzji i zaprzeczania. 
 3. Rozwijać umiejętność rozpoznawania i korygowania przez pacjenta typowych zniekształceń poznawczych i złudzeń dotyczących sytuacji i zachowań związanych z piciem/ zażywaniem. 
 4. Uczyć kontrolowania przejawów „nałogowej logiki”, która powoduje, że pacjent, nawet gdy zacznie prawidłowo dostrzegać fakty, to nadal wyciąga z nich fałszywe i tendencyjne wnioski. 
 5. Rozwijać zdolność pacjenta do koncentracji uwagi oraz powstrzymywać się od „odlotów” świadomości. 
 6. Tworzyć warunki do uczenia się przez pacjenta planowania własnych działań oraz do realistycznego rozumowania przyczynowo-skutkowego. 

Ważnym elementem strategii pracy jest uczenie pacjenta sprawowania kontroli poznawczej nad ich aktywnością, czyli uważnego monitorowania własnych procesów poznawczych i emocjonalnych. 

Kliniki odwykowe w Polsce 

Kliniki odwykowe w Polsce funkcjonują w ramach stacjonarnego lecznictwa odwykowego jako placówki publiczne tzw. NFZ-owskie, czyli takie w których za leczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia lub jako niepubliczne tj. prywatne w których za leczenie płaci pacjent. 

Ośrodki odwykowe w Polsce

Ośrodki i Kliniki odwykowe w Polsce północnej:

 • Mazowieckie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, tel.: 22 758 68 09 
 • Wielkopolskie, ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań, tel.: 61 866 49 58 
 • Łódzkie, ul. Aleksandrowska 159, 91-426 Łódź, tel.: 42 715 57 85
 • Lubuskie, ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra, tel.: 68 325 79 17

Ośrodki i Kliniki odwykowe w Polsce centralnej:

 • Zachodniopomorskie, 78-217 Stanomino 5, tel.: 94 311 22 16
 • Warmińsko-Mazurskie, ul. Warszawska 41A, 11-500 Giżycko, tel.: 87 428 40 30
 • Pomorskie, ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk, tel.: 58 320 29 57 
 • Kujawsko-Pomorskie, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, tel.: 56 622 89 08 
 • Podlaskie, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 67 03 

Osrodki i Kliniki odwykowe w Polsce południowej:

 • Dolnośląskie, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór tel.: 74 845 01 25
 • Lubelskie, ul. Abramowicka 4b, 20-442 Lublin, tel.: 81 744 22 28
 • Małopolskie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, tel.: 12 652 45 18
 • Opolskie, ul. Głogowska 25B, 45-315 Opole, tel.: 77 455 25 35 
 • Podkarpackie, ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola, tel.: 15 844 88 08  
 • Śląskie, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel.: 32 451 12 05  
 • Świętokrzyskie, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce, tel.: 41 345 73 46 

Kliniki odwykowe alkoholizm 

kliniki odwykowe alkoholizmu prowadzą terapię mającą na celu uzdrowienie życia emocjonalnego osób uzależnionych, która obejmuje następujące zadania: 

 • Rozpoznawanie uczuć. 
 • Kontaktowanie się z bolesnymi uczuciami i oswajanie ich. 
 • Zwiększanie odporności na cierpienie i rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem. 
 • Uczenie się zdrowych sposobów poszukiwania pozytywnych uczuć. 

Poradnia odwykowa

Poradnia odwykowa to z reguły placówka lecznictwa odwykowego oferująca indywidualne lub grupowe świadczenia leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, Internetu, seksu w trybie ambulatoryjnym tzw. dziennym lub dochodzącym. Specjaliści współpracujący w poradnią odwykową to lekarze psychiatrzy, terapeuci uzależnień i psycholodzy, którzy mają niezbędne szkolenia i doświadczenie w leczeniu uzależnień. Poradnie odwykowe funkcjonują jako publiczne placówki w których za leczenie pacjentów uzależnionych płaci NFZ lub jako poradnie prywatne płatne indywidualnie.

Terapia odwykowa 

Terapia odwykowa jest konieczna, ponieważ alkoholizm to choroba śmiertelna. Jeśli jednak osoba uzależniona wyrazi chęć do podjęcia terapii odwykowej, to można ją zatrzymać. Należy mieć świadomość, że sam proces terapii odwykowej jest bardzo długi i mozolny, co wymaga dużej wytrwałości i pracy nad samym sobą. Najskuteczniejsza jest grupowa terapia odwykowa. Celem terapii grupowej jest uświadomienie osobie uzależnionej, że osób w podobnej lub nawet gorszej sytuacji jest bardzo wiele. Grupa uzależnionych daje też potężną motywację do terapii odwykowej. 

Terapia odwykowa cena 

Terapia odwykowa i jej cena zależy od: czasu trwania terapii, lokalizacji placówki odwykowej, oferowanych usług i atrakcji.

W naszym ośrodku terapia odwykowa cena za pobyt w pokoju:

 • 1-osobowym wynosi 7 tys. zł
 • 2-osobowym wynosi 6 tys. zł
 • 3-osobowym na parterze wynosi 5 tys. zł
 • 3-osobowym na poddaszu wynosi 4 tys. zł

Ile trwa terapia odwykowa?

 • 12 miesięcy trwa terapia odwykowa w ośrodkach Monar,
 • 56 dni trwa terapia odwykowa w publicznych placówkach przyszpitalnych,
 • 28 dni trwa terapia odwykowa w prywatnych ośrodkach terapii uzależnień.

Terapia odwykowa alkoholowa 

Najważniejszym procesem w terapii odwykowej alkoholowej jest odnalezienie tożsamości osoby uzależnionej i często właśnie w grupie innych uzależnionych osoba jest w stanie zaakceptować siebie jako alkoholika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu lekarze i pracownicy ośrodków odwykowych mają pełne menu różnych metod terapii odwykowej alkoholowej czy narkotykowej, od psychoterapeutycznych po farmakologiczne, celem poprawy skuteczności i efektywności leczenia odwykowego osób uzależnionych. 

Ile trwa terapia odwykowa alkoholowa? 

To, ile trwa terapia odwykowa zależy od kilku elementów:

 • Czy trzeba wykonać pacjentowi odtrucie alkoholowe czy nie? Jeżeli tak, czas trwania terapii odwykowej wydłuża się od kilku do kilkunastu dni.
 • Na jak długo ośrodek ma rozpisany program terapii? Możliwości są dwie – 28 lub 56 dni.

Podsumowując czas trwania terapii odwykowej może wynieść od 28 do nawet 66 dni.

Terapie odwykowe 

Terapie odwykowe mają różne cele, jednak centralnym punktem jest rozbrajanie mechanizmów uzależnienia. Rozbrajanie mechanizmów uzależnienia w terapii odwykowej oznacza dążenie do dekonstrukcji psychologicznej patologicznych, specyficznych dla uzależnienia powiązań w sferze emocjonalnej i umysłowej oraz ograniczenia wpływu ich na funkcjonowanie pacjenta. Praca nad rozbrajaniem powinna przebiegać równolegle w trzech obszarach: 

 • Zmiany mechanizmu nałogowej regulacji uczuć i uczenie konstruktywnych form kontaktu z emocjami, czyli uzdrawianie uczuć. 
 • Zmiany mechanizmu iluzji i zaprzeczania oraz uczenie racjonalnego myślenia i rozumienia siebie. 
 • Zmiany mechanizmu rozpraszania i rozdwajania Ja, czyli umacnianie i integrację „Ja”. 

Terapie odwykowe, strategie pracy:

 • Zmiana zachowań i przekonań bezpośrednio związanych z mechanizmami 
 • Wykrywanie nałogowych schematów umysłowo-emocjonalnych i zwiększanie kontroli poznawczej pacjenta nad funkcjonowaniem mechanizmów. 
 • Wprowadzenie zmian w wybranych elementach poszczególnych mechanizmów i powstrzymywanie wpływu tych mechanizmów na całość funkcjonowania pacjenta. 
 • Porządkowanie i przywracanie zdrowego funkcjonowania w całych obszarach, w których utworzyły się mechanizmy.

Ile kosztuje odwyk alkoholowy?

Koszt odwyku alkoholowego uzależnia  się od kilku elementów: stosowanych metod, standardu pokoi i lokalizacji. Nasz prywatny ośrodek odwykowy cennik kształtuje następująco:

Ile kosztuje prywatne leczenie odwykowe?

1.Terapia stacjonarna

 • Prywatne leczenie odwykowe z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym z łazienką, TV, Wi-Fi cena 7 tys. zł
 • Prywatne leczenie odwykowe z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym z łazienką, TV, Wi-Fi cena 6 tys. zł
 • Prywatne leczenie odwykowe z zakwaterowaniem w pokoju 3-osobowym na parterze z łazienkami w korytarzu, TV, Wi-Fi cena 5 tys. zł
 • Prywatne leczenie odwykowe z zakwaterowaniem w pokoju 3-osobowym na poddaszu z łazienkiam w korytarzu, TV, Wi-Fi cena 4 tys. zł

2.Terapia dzienna cena 2,5 tys. zł

3.Odtrucie alkoholowe przed terapią cena 600 zł/doba

Jak postępować z alkoholikiem po odwyku?

Alkoholik po odwyku potrzebuje wsparcia, dlatego ważna jest rola osoby znaczącej w procesie jego zdrowienia. Oto założenia:

 • Osoby uzależnione podejmujące leczenie powinny mieć wsparcie w swoim otoczeniu.
 • Ważne jest, aby w placówce odwykowej prowadzono programy edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
 • Osobą znacząca, z którą kontakt znacznie ułatwia leczenie, najczęściej jest partner lub ktoś inny z rodziny, przyjaciel lub przełożony, nie mogą to być jednak niepełnoletnie dzieci.
 • W czasie spotkania z osobą znaczącą udzielane są jej informacje na temat uzależnienia od alkoholu jako choroby, w której często zdarzają się nawroty, metod i warunków leczenia, sposobów pomagania alkoholikom.
 • Ustala się też, co może ułatwić trzeźwienie, co może je utrudniać oraz jaką rolę może odegrać w procesie zdrowienia osoba znacząca.
 • Należy też dokładnie omówić i uwzględnić potrzeby, obawy i oczekiwania tej osoby.
 • Spotkania z osobą znaczącą powinny się odbywać w obecności uzależnionego.

Szpital odwykowy

Ośrodek odwykowy NFZ:

Ośrodki odwykowe dla młodzieży

Ośrodki odwykowe dla młodzieży, pomimo, że przyjmują osoby do 21 r. ż., to ich program różni się od ośrodków dla dorosłych.

 • Ośrodki odwykowe dla młodzieży pracują na innych źródłach uzależnień - te są objawowe (np. reakcja na deficyty), jest inny model (np. środowisko) oraz wspólnotowe (np. w kontaktach z grupą rówieśniczą).
 • Ośrodki odwykowe dla młodzieży pracują na innej destrukcji – ta u nastolatków jest mniejsza, mniej oczywista, jest mniej wskaźników (to co dla nastolatka jest powodem do dumy, dla dorosłego jest powodem do wstydu).
 • Ośrodki odwykowe dla młodzieży pracują na zaburzonej adaptacyjności nastolatków – młodzieży ciężko się przystosować do ról, obowiązków, ponieważ nie trenowali tego, dlatego potrzebują dużo doświadczeń korektywnych, aby to zmienić (metoda społeczności terapeutycznej).
 • Ośrodki odwykowe dla młodzieży pracują na większym stygmatyzowaniu się nastolatków – mają negatywne określenie siebie wzgl. ludzi, społeczeństwa.
 • Ośrodki odwykowe dla młodzieży pracują inaczej na mechanizmach:
 • Nałogowa regulacja uczuć jest bardziej rozbudowana, ponieważ młodzież jest bardziej nastrojowa, układ nerwowy jest niedojrzały, nie znają sposobów rozładowywania napięć, są nastawieni na przyjemność i unikanie monotonii,
 • Iluzja i zaprzeczanie jest zdominowane przez koloryzowanie i marzeniowe planowanie, mniej jest minimalizowania, obwiniania i racjonalizowania.
 • Rozdwojone „Ja” jest zniekształcone, ponieważ nie zdążyła się jeszcze wykształcić prawidłowa struktura „Ja”, potrzeba odbudowywania struktury od nowa.
 • Ośrodki odwykowe dla młodzieży pracują na innym stylu picia czy zażywania nastolatków, bardziej towarzyskim, zewnętrznym, gdzie grupa daje siłę.
 • Dlatego terapia w ośrodku młodzieżowym, aby była skuteczna musi wybiegać poza standardowy program i angażować udział w grupie rówieśników.
 • Ośrodek młodzieżowy musi angażować rodzinę w sesje systemowe, prowadzić treningi adaptacyjności, uczyć, dostarczać korektywnych informacji zwrotnych, czyli ogólnie bazować na metodzie społeczności terapeutycznej, aby osiągnąć wyższą skuteczność terapii.

Ośrodki odwykowe dla młodzieży na południu Polski:

 • Fundacja DOM NADZIEI, ul. Konstytucji 9, Bytom, tel.: 32 286 06 23
 • Fundacja NADZIEJA, ul. Barkowska 167C, Bielsko-Biała, tel.: 33 816 07 67
Odwyk
Odwyk
Odwyk