Tabletki na alkoholizm – Baclofen

Baclofen

Tabletki na alkoholizm jakie w ostatnich latach robią dużą karierę w leczeniu alkoholizmu to lek Baclofen. Przyjmowany doustnie w postaci tabletek, rozluźnia mięśnie i jest stosowany w leczeniu chorób neurologicznych, zapobieganiu skurczom mięśni, leczeniu spastyczności urazów rdzenia kręgowego i stwardnienia rozsianego bocznego. Osoby stosujące ten preparat twierdzą, że likwiduje on u nich głód alkoholowy łagodząc napięcie wewnętrzne.

Baclofen na co?

Lek Baclofen © został po raz pierwszy zastosowany w 1962 roku do leczenia epilepsji. Od 1972 r. Stosuje się go w leczeniu stwardnienia rozsianego i spastyczności związanej z urazami. W chwili obecnej lek stosuje się prawie wyłącznie w tych dwóch ostatnich chorobach. Szersze zainteresowanie tym lekiem wzbudziła książka wydana w 2008 roku przez Oliviera Ameisena, francuskiego kardiologa uzależnionego od alkoholu praktykującego w Stanach Zjednoczonych.  W swojej książce "Le Dernier Verre" (The Last Glass) Amaisen opisuje udane leczenie swojego uzależnienia od alkoholu za pomocą dużych dawek Baklofenu, po nieudanych próbach z Anonimowymi Alkoholikami i innymi standardowymi terapiami.

Czy rzeczywiście Baclofen może być skuteczny w leczeniu alkoholizmu?

Aby to sprawdzić, przeanalizujmy badania, które przeprowadzono w różnych krajach świata.

Baclofen opinie

Przykładowo w testach w Niemczech, losowo przydzielono pacjentów uzależnionych od alkoholu do Baklofenu porównano z grupą z placebo. Po badaniu stwierdzono, że pacjenci dobrze tolerowali lek, jednak stwierdzono niespójne skutki dla picia. Odczuwane przez badanych słabe efekty działania baclofenu, biorąc pod uwagę jego niską zdolność do przekroczenia bariery krew-mózg, mogły być związane ze stosowanymi w badaniach niskimi dawkami leku (30 mg do 80 mg na dzień).

W związku z tym naukowcy postanowili przetestować wysokie dawki baclofenu w leczeniu uzależnienia od alkoholu (do 270 mg na dobę podawane w trzech dawkach dziennych). W tym celu 56 pacjentów ośrodka psychiatrycznego w Berlinie przydzielono losowo do leczenia baclofenem oraz do zażywania placebo. Badani pacjenci nie zostali poinformowani, którzy z nich przyjmowali Baclofen, a którzy placebo. 24-tygodniowe badanie składało się z czterech etapów. Przez pierwsze cztery tygodnie dawki baclofenu i placebo zwiększano do maksymalnie 270 mg na dobę, w zależności od tego, jak dobrze pacjent tolerował lek. Potem dawkę utrzymywano przez 12 tygodni, a następnie zmniejszano do zera w ciągu kolejnych czterech tygodni, po czym pacjenci byli obserwowani przez jeszcze cztery tygodnie. 

Pod koniec próby tylko pięciu pacjentów (z 56-ciu) nie mogło być monitorowanych, ponieważ mieli nawrót do picia, reszta utrzymywała abstynencję. Abstynencja była oceniana nie tylko przez wywiad z badanymi, ale też przez badania alkomatem.

Z kolei w badaniach prowadzonych we Włoszech wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu wykazano, że nawet po małej dawce (zaledwie 30 mg dziennie) stwierdzono, że Baklofen znacznie zmniejszył spożycie alkoholu. Baklofen nie był zestawiony przeciwko uznanym lekom, takim jak Disulfiram, Akamprozat lub Naltrekson, ani przeciw strukturalnym terapiom psychospołecznym. Wykazano, że takie terapie mają wpływ równie duży jak niektóre leki. Próby były w większości prowadzone tylko w jednym ośrodku we Włoszech i obejmowały zaledwie 12 tygodni leczenia z niewielkim lub żadnym okresem obserwacji po leczeniu. Odkrycia te dają dowody na skuteczność Baclofenu w ograniczaniu picia.

W dwóch dużych francuskich próbach pojawiły się skromne i niejednolite odkrycia na korzyść Baklofenu jednak stwierdzono, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych (w tym śmierci), zwłaszcza przy stosowanych wysokich dawkach leku. Dla francuskiego komitetu oznaczało to, że "bilans ryzyka jest ujemny" - innymi słowy, ryzyko to przeważa nad korzyściami. Ocena została przeprowadzona w ramach procesu rozpatrywania wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Baklofenu w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Ograniczenia dotychczasowych badań i obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do wysokich dawek oznaczają, że przedwczesne byłoby preferowanie Baklofenu w stosunku do uznanych leków, choć może to stanowić alternatywę, gdy te okazały się niewystarczająco skuteczne lub są przeciwwskazane. Pozostaje niejasne czy wysokie dawki Baklofenu są skuteczniejsze w tłumieniu chęci wypicia alkoholu niż zwykłe dawki.

Po badaniach w Wielkiej Brytanii stwierdzono: „Należy się więcej dowiedzieć o bezpieczeństwie dużych dawek baklofenu, zwłaszcza wśród osób pijących ciężko”. Baclofen w leczeniu uzależnienia od alkoholu nie jest w ogóle oficjalnie licencjonowany w Wielkiej Brytanii. Bywa on stosowany przez niektórych lekarzy w głównym celu zapobiegania skurczom mięśni. Zalecają oni przyjmowanie leku w dawkach nie większych niż 100 mg na dobę, a większość danych dotyczących bezpieczeństwa zostało zebranych przy dawkach poniżej tego poziomu.

Należy jednak dodać, że brytyjskie wytyczne ponownie rozważone w 2013 r. nie zalecają tego jako leku zapobiegającego nawrotom w umiarkowanym lub ciężkim uzależnieniu od alkoholu, ponieważ nie wykazano, że ma on wyraźną przewagę skuteczności nad bezpiecznymi lekami licencjonowanymi w tych celach takimi jak Naltrexone© czy Campral©.

Baklofen dawkowanie

Opierając się przede wszystkim na szeroko rozpowszechnionych badaniach dotyczących uzależnienia od alkoholu we Francji, jednym z wniosków było to, że Baclofen przyczynił się do przypadków przedawkowania, zwłaszcza w wyniku prób samobójczych. Zostało obliczone, że Baclofen przepisywany w dużych dawkach u 1 na 100 pacjentów spowodował poważne, ale możliwe do wyleczenia problemy zdrowotne. U mniejszego odsetka wywołał mniej poważne działania niepożądane, z których najczęstsze to różne formy zmęczenia i nadmierne uspokojenie.

W przedstawionych badaniach dwie trzecie pacjentów z Baklofenem nie osiągnęło maksymalnych dawek, prawdopodobnie dlatego, że zaczęło czuć się źle. Pomimo staranności przeprowadzonej w celu dostosowania dawek, prawie połowa pacjentów leczonych Baklofenem skarżyła się na zmęczenie, co doprowadziło do zakończenia leczenia. Również przy niższych dawkach zmęczenie było najczęściej zgłaszanym działaniem ubocznym.

Przyjmowanie Baklofenu podczas picia alkoholu może zwiększyć jego działanie. We Francji zdarzały się zatrucia Baklofenem, a nawet śmiertelne przedawkowania wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu, gdy wysokie dawki baklofenu zostały przyjęte przy obecności innych leków, które hamowały układ nerwowy, w tym benzodiazepin i uspokajających.

Przewaga Baklofenu w zapobieganiu nawrotom picia wśród pacjentów z alkoholową chorobą wątroby wynikała z powodu minimalnego metabolizowana go przez wątrobę. Jednakże wystąpił we Francji jeden izolowany przypadek wystąpienia zapalenia wątroby wywołanego przez Baklofen u pacjenta uzależnionego od alkoholu przy dawkach zaledwie 30 mg na dobę. Przypadki odwracalnego zaburzenia psychiatrycznego zgłaszano również przy wyższych dawkach (120 mg lub 275 mg dziennie).

Pomimo tych zagrożeń mogących wystąpić przy próbach leczenia alkoholizmu Baklofenem z typowym rygorystycznym monitorowaniem, które podobnie jak w przypadku opisywanych badań, zazwyczaj wykluczały pacjentów z chorobami somatycznymi lub psychicznymi, działania niepożądane nie były poważnym problemem, pacjenci nie doświadczali żadnych efektów psychoaktywnych ani też nie uzależnili się od tego leku. Ocena Baclofenu przeprowadzona przez British Association dla Psychopharmacology stwierdziła, że lek ten był generalnie dobrze tolerowany przez pacjentów.

Ryzyko skutków ubocznych powstaje w przypadku połączenia alkoholu i Baclofenu.

Wnioski wysnute na podstawie badań przeprowadzonych we Francji, które ściśle monitorowały w jaki sposób osoby pijące reagują na baklofen, wykazały negatywy, że mimo iż tolerancja alkoholu nie rozwinęła się, to wystąpiły efekty które przy wyższych dawkach Baclofenu eskalowały depresję ośrodkowego układu nerwowego do niebezpiecznych poziomów i które zwiększały szkodliwy wpływ alkoholu na wydajność w zadaniach ręcznych lub intelektualnych wykonywanych w warunkach laboratoryjnych.

Doświadczenie z dużą dawką Baklofenu w uzależnieniu od alkoholu nie ogranicza się do opisywanego badania, chociaż wydaje się, że jest to pierwsza rygorystyczna ocena. 

W latach 2008-2009 w Szkocji na oddziale szpitalnym leczącym choroby wątroby, zaczęto przepisywać zindywidualizowane dawki Baclofenu 53 pacjentom z alkoholową chorobą wątroby, którzy nie radzili sobie dobrze z innymi terapiami. Dawki dzienne wynosiły do ​​400 mg, ale zwykle tylko przez kilka dni. Typowa maksymalna dawka wynosiła 60 mg na dobę, a leczenie trwało tylko około trzech miesięcy. Wyłącznie w niektórych przypadkach trwało nawet do 18 miesięcy lub dłużej (czyli nawet po przeniesieniu do praktyki ogólnej). 

Wśród pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę ewaluacyjną w 2010 r., picie alkoholu było znacznie niższe niż przed leczeniem Baklofenem. U wszystkich pacjentów zapisy szpitalne sugerowały, że zastosowane leczenie pomogło zapobiec ponownej hospitalizacji, pomagając w zatrzymaniu postępu choroby wątroby i alkoholowej. Działania niepożądane były typowo tolerowane i przejściowe oraz bardziej powszechne przy większych dawkach. Najczęściej zgłaszano senność, która ustępowała po obniżeniu dawki. Początkowo niektórzy pacjenci odczuwali "wysoki" poziom przyjmowania Baklofenu, który trwał kilka godzin. 

Skuteczne leczenie Baclofenem odnotowano również w Australii u pacjentów, u których zawiodły inne terapie i którzy nie zareagowali dobrze na Baklofen, dopóki dawki nie wzrosły do poziomów między ​​72 mg, a 125 mg na dobę.

W 2014 r. Baklofen otrzymał tymczasową zgodę we Francji na leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu w dawkach do 300 mg na dobę. Zatwierdzenie było w toku we francuskich próbach i ustalono w nim, że lek ten zostanie wypróbowany dopiero po niepowodzeniu w innych terapiach, a dawki powyżej 120 mg na dobę będą przedmiotem specjalistycznej porady lekarskiej. Krok ten nastąpił po upowszechnieniu się Baclofenu zainicjowanego przez francuskiego kardiologa Olivera Ameisena uzależnionego od alkoholu, który zażywał maksymalnie 270 mg Baklofenu dziennie. Pomimo gwałtownie rosnącej sprzedaży i zapotrzebowania pacjentów, władze francuskie początkowo odmówiły sankcjonowania takiego użytkowania z powodu niewystarczających dowodów.

Baclofen skutki uboczne przedawkowania

Pacjenci z wysokimi dawkami Baclofenu byli zarejestrowani we Francji jako ogólnie osiągający abstynencję lub pijący o niskim ryzyku szkód zdrowotnych. Mimo to były prowadzone osobne badania, które sprawdzały niekorzystne skutki zażywania Baclofenu. W tym celu przeprowadzano wywiady z pacjentami leczącymi się u jednego lekarza pierwszego kontaktu co najmniej rok po rozpoczęciu leczenia. 116 rozmówców wypijało średnio 179g alkoholu dziennie, a większość wypróbowywała też inne leki, zanim przepisano im typowo 150 mg Baclofenu. Wnioski były następujące:

Podczas pierwszego roku leczenia dwóch pacjentów było hospitalizowanych po tym, jak doświadczyli halucynacji, podczas gdy niewłaściwie stosowali Baclofen w bardzo wysokich dawkach, a inne musiały być przyjmowane z objawami odstawienia po nagłym przerwaniu dawki 180 mg na dobę. 
U ośmiu pacjentów wystąpiły działania niepożądane, które przyczyniły się do zakończenia leczenia, najczęściej z powodu senności i depresji, a dziesięć osób musiało zaprzestać zwiększania dawek z powodu działań niepożądanych. 
Ze 146 pacjentów - 10 doświadczyło epizodu hipomanii charakteryzującego się nadmiernym podnieceniem. Połowa tych pacjentów miała historię zaburzeń dwubiegunowych. 
Niektórzy pacjenci zgłaszali nagłe i potencjalnie niebezpieczne nawroty senności o niemal narkoleptycznych rozmiarach. 

Te i inne mniej poważne skutki uboczne były niezwykle powszechne, co zostało zgłoszone przez prawie 80% z 116 respondentów, z których większość doświadczała senności lub mniej powszechnej niezdolności do snu. Te objawy ze strony pacjentów mogą, ale nie muszą, odzwierciedlać skutki uboczne baklofenu, ale sugerują, że częstość występowania działań niepożądanych może być niedoszacowana, gdy zostanie po prostu odnotowana, a nie specjalnie poszukiwana.

We Włoszech pierwsza rygorystyczna próba Baclofenu w leczeniu uzależnienia od alkoholu wykazała, że ​​w dawce 30 mg na dobę lek zasadniczo promował abstynencję przez 30-dniową próbę i znacznie zmniejszał picie do średnio praktycznie zerowych napojów dziennie. Badacz przetestował lek w dawkach 30 mg na dobę u pacjentów uzależnionych od alkoholu z marskością wątroby jako sposobu utrzymywania abstynencji po detoksykacji. W tym stosunkowo długim 12-tygodniowym badaniu z udziałem 84 pacjentów, baklofen zasadniczo promował abstynencję i zapobiegał ponownemu nawrotowi ciężkiego picia. 60 dni po rozpoczęciu leczenia u 6 z 42 pacjentów leczonych Baclofenem wystąpił nawrót choroby w porównaniu z 19 z 42 pacjentów przyjmujących placebo. Nie zgłoszono wystąpienia pogorszenia problemów medycznych spowodowanego przez Baclofen.

W USA zapisy dotyczące leczenia 35 pacjentów uzależnionych od alkoholu z chorobą wątroby wykazały niemal niezmienioną abstynencję przy dawce do 30 mg Baclofenu średnio przez blisko sześć miesięcy. Zażywanie nie prowadziło do poważnych działań niepożądanych, a lek był dobrze tolerowany przez pacjentów.

Baklofen alkoholizm - główne wnioski z badań

Baklofen wspomagał pacjentów uzależnionych od alkoholu w utrzymywaniu abstynencji i był dobrze tolerowany, nawet gdy pacjenci wznowili picie, zatem są to wyniki, które mogą rozszerzyć opcję leczenia farmakologicznego. W porównaniu z poprzednimi badaniami dawki baklofenu były stosunkowo wysokie, być może dlatego były bardziej skuteczne niż placebo w tym badaniu. Wydaje się, że wpływ leku nie zależy od osiągnięcia ustalonej dawki, więc dawka może być indywidualnie dostosowana.

Wyniki sugerują, że baklofen nie działa głównie poprzez zmniejszenie głodu lub lęku. Innym sugerowanym mechanizmem jest zastępowanie alkoholu przez wytwarzanie podobnych efektów, ale w tym badaniu żaden pacjent nie zgłosił działania podobnego do alkoholu lub objawów głodu lub objawów odstawienia po wycofaniu leku.

Wyniki potwierdzają dobry profil bezpieczeństwa baklofenu występujący w poprzednich badaniach, chociaż brak danych dotyczących bezpieczeństwa w wysokich dawkach wymaga dokładnego monitorowania. W tym badaniu około dwie trzecie pacjentów z Baklofenem (ale tylko jedna trzecia przepisana placebo) nie osiągnęło maksymalnej dawki 270 mg na dobę. Pacjenci uzależnieni od alkoholu z zaburzeniami psychicznymi znani są z przyjmowania niebezpiecznie wysokich dawek Baklofenu w celu indukcji zatrucia, co sugeruje dodatkową ostrożność przed przepisaniem leku pacjentom uzależnionym od alkoholu, u których występują schorzenia psychiczne i / lub którzy wcześniej próbowali popełnić samobójstwo.

Pomimo wyraźnych wyników faworyzujących Baklofen, próba badania była zbyt mała by można było jednoznacznie określić jej rolę w leczeniu uzależnienia od alkoholu, a ponieważ badania przeprowadzono w różnych miejscach, wyniki mogą się różnić.

Lekarze przepisujący Baclofen są zwykle przekonani, że korzyści zdrowotne dla pacjenta są większe niż zniszczenie alkoholu przez organizm.

Źródło:

Wysokie dawki baklofenu w leczeniu uzależnienia od alkoholu (badanie BACLAD)

Müller CA, Geisel O., Pelz P. i in.

European Neuropsychopharmacology: 2015, 25, s. 1167-1177.

www.findings.org.uk

 

Ośrodek leczenia alkoholizmu Kraków, Rzeszów

Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM w ramach pobytu na terapii oferuje chętnym pacjentom z Krakowa, Rzeszowa i innych miast wsparcie farmakologiczne w postaci leku Baclofen celem leczenia głodu alkoholowego.

 

Nasz blog

Tabletki na alkoholizm bez recepty

Osoby uzależnione od alkoholu często nie chcą korzystać z pomocy lekarzy czy terapeutów w celu...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...

Marihuana lecznicza

Artykuł na temat stosowania medycznej marihuany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i...

Demencja alkoholowa

Nadużywanie alkoholu jest najważniejszym, ale możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka rozwoju...

Uszkodzenia mózgu po narkotykach

Wpływ uzależnienia od narkotyków oraz alkoholu na uszkodzenia i zmiany w objętości mózgu oraz...

Alkohol i mózg

Skany mózgu pokazują, jak nadmierne picie może powodować trwałe uszkodzenie mózgu. W tym celu...

Alkohol a otyłość

Dlaczego spożywanie alkoholu powoduje zwiększenie apetytu i tym samym doprowadza do przyrostu masy...

Nalmefen (Selincro)

Nalmefen substancja, nazwa handlowa leku Selincro jest antagonistą receptora opioidowego, który...

Alkoholizm a PTSD

Jak mówi nowe badanie, osoby z zespołem stresu pourazowego, które piją zbyt dużo alkoholu, mogą...